Commit 464ddcee authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent f9739b98
#use wml::debian::translation-check translation="30b410b9c28d1592a3fe64826aaffbbeb54ec991" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at et bufferoverløb i liveMedia, et sæt C++-biblioteker til
multimediestream, kunne medføre udførelse af vilkårlig kode, når en misdannet
RTSP-stream blev behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2016.11.28-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine liblivemedia-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende liblivemedia, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/liblivemedia">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/liblivemedia</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4343.data"
#use wml::debian::translation-check translation="8e8be7e1310df833bbd582664555a9b8b62956f6" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Aidan Marlin opdagede at roundcube, en skindbar, AJAX-baseret webmailløsning
til IMAP-servere, var ramt af en sårbarhed i forbindelse med udførelse af
skripter på tværs af websteder, i håndtering af ugyldigt styletagindhold.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.2.3+dfsg.1-4+deb9u3.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine roundcube-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende roundcube, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/roundcube">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/roundcube</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4344.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment