Commit 4edef65d authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Fix typo

CVS version numbers

swedish/News/2014/20140719.wml: 1.1 -> 1.2
parent ae59b7c0
......@@ -23,7 +23,7 @@
<define-tag srcpkg><a href="https://packages.debian.org/src:%0">%0</a></define-tag>
<p>Debianprojektet presenterar stolt den tionde and sista uppdateringen av sin
<p>Debianprojektet presenterar stolt den tionde och sista uppdateringen av sin
gamla stabila distribution Debian <release> (med kodnamn <q><codename></q>).
Denna uppdatering lägger huvudsakligen till rättningar till säkerhetsproblem
till den gamla stabila utgåvan, tillsammans med några korrigeringar för
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment