Commit 5176ef25 authored by Martin Zobel-Helas's avatar Martin Zobel-Helas

remove misc/equipment_donations.wml as per #747545

CVS version numbers

bulgarian/donations.wml: 1.19 -> 1.20 
catalan/donations.wml: 1.23 -> 1.24 
catalan/misc/equipment_donations.wml: 1.11 -> 1.12(DEAD) 
chinese/donations.wml: 1.12 -> 1.13 
croatian/donations.wml: 1.51 -> 1.52 
czech/donations.wml: 1.14 -> 1.15 
danish/donations.wml: 1.39 -> 1.40 
danish/misc/equipment_donations.wml: 1.15 -> 1.16(DEAD) 
dutch/donations.wml: 1.26 -> 1.27 
english/donations.wml: 1.67 -> 1.68 
english/misc/equipment_donations.wml: 1.13 -> 1.14(DEAD) 
finnish/donations.wml: 1.30 -> 1.31 
finnish/misc/equipment_donations.wml: 1.10 -> 1.11(DEAD) 
french/donations.wml: 1.35 -> 1.36 
french/misc/equipment_donations.wml: 1.17 -> 1.18(DEAD) 
galician/donations.wml: 1.4 -> 1.5 
german/donations.wml: 1.45 -> 1.46 
german/misc/equipment_donations.wml: 1.16 -> 1.17(DEAD) 
greek/donations.wml: 1.19 -> 1.20 
hungarian/donations.wml: 1.25 -> 1.26 
indonesian/donations.wml: 1.14 -> 1.15 
italian/donations.wml: 1.46 -> 1.47 
italian/misc/equipment_donations.wml: 1.13 -> 1.14(DEAD) 
japanese/donations.wml: 1.38 -> 1.39 
japanese/misc/equipment_donations.wml: 1.12 -> 1.13(DEAD) 
lithuanian/donations.wml: 1.14 -> 1.15 
norwegian/donations.wml: 1.39 -> 1.40 
persian/donations.wml: 1.11 -> 1.12 
polish/donations.wml: 1.48 -> 1.49 
portuguese/donations.wml: 1.36 -> 1.37 
portuguese/misc/equipment_donations.wml: 1.14 -> 1.15(DEAD) 
romanian/donations.wml: 1.58 -> 1.59 
romanian/misc/equipment_donations.wml: 1.15 -> 1.16(DEAD) 
russian/donations.wml: 1.17 -> 1.18 
russian/misc/equipment_donations.wml: 1.8 -> 1.9(DEAD) 
slovak/donations.wml: 1.13 -> 1.14 
spanish/donations.wml: 1.38 -> 1.39 
spanish/misc/equipment_donations.wml: 1.12 -> 1.13(DEAD) 
swedish/donations.wml: 1.58 -> 1.59 
swedish/misc/equipment_donations.wml: 1.12 -> 1.13(DEAD) 
ukrainian/donations.wml: 1.11 -> 1.12
parent effaa8db
#use wml::debian::template title="Дарения за Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Парични дарения</a></li>
......@@ -66,7 +66,7 @@ href="mailto:hardware-donations@debian.org">делегата за дарения
<p>Следват списъци на организациите, направили дарения на оборудване или услуги за Дебиан:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">dарители на оборудване</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">oфициални спонсори на огледални сървъри</a></li>
<li><a href="partners/">партньори в разработката и услугите</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donacions a Software per l'Interès Públic"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67" maintainer="Jordi Mallach"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68" maintainer="Jordi Mallach"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Donacions monetàries</a></li>
......@@ -67,7 +67,7 @@ per a diversos serveis i grups dins del projecte.</p>
donacions de serveis o d'equipament a Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">donants d'equipament</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">patrocinadors de rèpliques oficials</a></li>
<li><a href="partners/">col·laboradors en serveis i desenvolupament</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donacions d'equipament i de serveis a Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" maintainer="Jordi Mallach"
<p>La llista de <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">màquines de treball
debian.org</a> conté informació més acurada a sobre dels esponsors de les
màquines Debian.</p>
<p>Les següents organitzacions han donat equipament a Debian:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (abans conegut com a
<a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>)
ha donat el sistema master (usat pel BTS, correu i d'altres coses) i
el servidor de la llista de correu per a Debian i també a proveït
de continues actualitzacions per a aquestes màquines quan ha estat
necessari.
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(ara anomenats <a href="http://www.vasoftware.com/">Va Software</a>)
donà el maquinari utilitzat per a
<a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a> i
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>, i dos
dos actualitzacions importants per a aquestes màquines, junt amb
diverses màquines pels desenvolupadors.
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> ha donat un disc dur
de 18G
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> ha donat un sistema Alpha
que s'està usant pel port de Debian a aquesta arquitectura.
# kubrick
<li>El Grup Concorde ha donat un Sparc Station 10 que es fa servir pel
port de Debian a l'arquitectura SPARC.
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> ha donat una màquina
StrongARM usada pel port de Debian a l'arquitectura ARM.
# lully
<li>Alpha Processor, Inc. va donar una màquina Alpha usada pel port de
Debian a aquesta arquitectura.
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> ha donat el servidor
que suporta el sistema intern d'arxius i una màquina UltraSPARC addicional
usada pel port de Debian a aquesta arquitectura.
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> ha donat el
servidor que manté archive.debian.org.
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> ha donat diversos
servidors encarregats de serveis essencials del projecte Debian,
incloent l'arxiu master i el sistema de seguiment d'errors. HP també
ha donat diversos sistemes per ajudar a portar Debian a les
arquitectures HPPA i IA-64.
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> ha donat una màquina Netwinder
usada pel port de Debian a l'arquitectura ARM.
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat ha donat dues màquines little
Masquerade Pro R5000@250Mhz usades pel port de Debian a l'arquitectura
MIPS (little endian).
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> ha donat una màquina
virtual en una Multiprise 3000 per a executar l'elaboració del port a
S/390 de Debian GNU/Linux.
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> ha donat un disc dur
de 20 GB.
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> ha proveit
del servidor i el ample de banda per a
<a href="https://db.debian.org/">db.debian.org</a>.
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions ha proveit
el servidor que anteriorment mantenia ftp.debian.org.
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
ha proveit d'una màquina SPARC i dues UltraSPARC que són usades pel
port de Debian a l'arquitectura SPARC.
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a> ha donat
un servidor Opteron que s'està usant pel port del debian-installer a
l'arquitectura AMD64.
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> ha donat un
servidor Opteron que s'està usant com una màquina AMD64 de propòsit
general a la que tenen accés tots els desenvolupadors de Debian.
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a> ha donat
diverses plaques d'evaluació SB1 per ajudar el port de de Debian a MIPS.
<li><a href = "http://www.villa-klaudia.de">Denis Milkovic</a> ha donat
un Cobalt RaQ per ajudar amb la feina de multi-arch.
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> ha donat un
servidor Sun Fire T2000 pel port de Debian a l'arquitectura SPARC.
<li><a href="http://www.hitflip.de/">hitflip.de</a> per donar equipament
de video.
</ul>
#use wml::debian::template title="Donations to Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
# $Id$
# Translator: Franklin <franklin@goodhorse.idv.tw>, Sun Nov 24 17:13:28 CST 2002
......@@ -51,7 +51,7 @@ Debian 做更好的改進。</p>
<p>以下是過去捐獻設備或服務給 Debian 的組織列表:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">捐獻設備的組織</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">正式映射[CN:站點:][HKTW:站台:]贊助者</a></li>
<li><a href="partners/">開發與服務的夥伴</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donacije za Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Donacije novca</a></li>
......@@ -63,7 +63,7 @@ za razne usluge i grupe unutar projekta.
<p>Slijede popisi organizacija koje su Debianu donirale opremu ili usluge:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">donatori opreme</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">sponzori službenih mirrora</a></li>
<li><a href="partners/">razvojni i uslužni partneri</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Sponzorství organizace Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67" maintainer="Michal Simunek"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68" maintainer="Michal Simunek"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Peněžní dary</a></li>
......@@ -71,7 +71,7 @@ sponzorovaly Debian zařízením nebo službami:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">dárci zařízení</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">sponzoři oficiálních zrcadel</a></li>
<li><a href="partners/">partneři vývoje a&nbsp;provozu</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donationer til Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Donationer i form af penge</a></li>
......@@ -68,7 +68,7 @@ hardware</a> til forskellige tjenester og grupper indenfor projektet.</p>
tjenesteydelser til Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">doneret udstyr</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">officielle filspejlssponsorer</a></li>
<li><a href="partners/">udviklings- og tjensteydelsespartnere</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donationer af udstyr og tjenesteydelser til Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<p>Listen over <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">debian.org-udviklermaskiner</a>
indeholder de mest præcise oplysninger om sponsorer af maskiner til Debian.</p>
<p>Følgende organisationer har doneret udstyr til Debian:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (tidligere kendt som
<a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>). donerede
hovedsystemet (anvendes til BTS, post og andet) og Debians
postliste-server, har desuden leveret opgraderinger til disse computere
når det var nødvendigt.</li>
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(nu kendt som <a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a>)
donerede hardwaren der bruges til
<a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a> og
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>, og to større
opgraderinger til disse maskiner, foruden flere andre maskiner til
udviklerne.</li>
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> har doneret en 18
Gb-harddisk.</li>
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> har doneret et Alpha-system
der anvendes til at tilpasse Debian til den systemarkitektur.</li>
# kubrick
<li>Concorde Group har doneret en Sparc Station 10 der anvendes til at
tilpasse Debian til SPARC-systemarkitekturen.</li>
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> donerede en
StrongARM-maskine som anvendes til at tilpasse Debian til
ARM-systemarktitekturen.</li>
# lully
<li>Alpha Processor, Inc. leverende en Alpha-maskine der anvendes til at
tilpasse Debian til den systemarkitektur.</li>
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> donerede en server
som kører det interne arkivsystem, og yderligere en UltraSPARC-maskine
som anvendes til at tilpasse Debian til den systemarkitektur.</li>
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> donerede
serveren der kører archive.debian.org.</li>
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> donerede flere maskiner,
som afvikler Debian-projektets kernetjenester, deriblandt
arkivhovedmaskinen og fejlsporingssystemet. HP donerede også en klynge af
maskiner som anvendes ved tilpasningen af Debian til arkitekturerne HPPA
og IA-64.</li>
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> donerede en Netwinder-maskine.
anvendes ved tilpasningen af Debian til ARM-arkitekturen.</li>
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com/
<li>Lasat donerede to små endian R5000@250Mhz Masquerade Pro-maskiner som
anvendes til at tilpasse Debian til MIPS-arkitekturen (little
endian).</li>
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> donerede en virtuel
maskine på en Multiprise 3000 hvor buildd kører i forbindelse med
tilpasningen af Debian GNU/Linux til S/390.</li>
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> har doneret en harddisk
på 20 GB.</li>
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a>
stiller server og båndbredde til
<a href="https://db.debian.org/">db.debian.org</a> til rådighed.</li>
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com/
<li>Linux Hardware Solutions stillede serveren som tidligere kørte
ftp.debian.org til rådighed.</li>
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
stillede en SPARC-maskine og two UltraSPARC-maskiner til rådighed, de
blev anvendt til at tilpasse Debian til SPARC-arkitekturen.</li>
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a> donerede en
Opteron-server som anvendes til at tilpasse debian-installer til
AMD64-arkitekturen.</li>
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> donerede en
Opteron-server som anvendes til generelle AMD64-udviklingsaktiviteter og
som alle Debian-udviklere har adgang til.</li>
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a> donerede
flere SB1-evalueringskort til hjælp med Debians MIPS-tilpasning port.</li>
<li><a href = "http://www.villa-klaudia.de">Denis Milkovic</a> donerede en
Cobalt RaQ til hjælp med flerarkitektur-arbejdet.</li>
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> donerede en Sun Fire
T2000-server til SPARC-tilpasningsarbejdet.</li>
<li><a href="http://www.hitflip.de/">hitflip.de</a> donerede noget
videoudstyr.</li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Giften aan Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
# Last Translation Update by: Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Last Translation Update at: do jul 4 00:54:49 CEST 2002
......@@ -73,7 +73,7 @@ apparatuur</a> voor de verschillende diensten en groepen binnen het project.</p>
services aan Debian hebben gedoneerd:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">schenkers van apparatuur</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">sponsors van officiële
mirrors</a></li>
<li><a href="partners/">ontwikkelings- en servicepartners</a></li>
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ services and groups within the project.</p>
equipment or services to Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">equipment donors</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">official mirror sponsors</a></li>
<li><a href="partners/">development and service partners</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Donations of equipment and services to Debian" BARETITLE=true
<p>The list of <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">debian.org
developer machines</a> contains the most accurate information about the
sponsors of Debian machines.</p>
<p>The following organizations have donated equipment to Debian:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (previously known as
<a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>)
donated the master system (used for BTS, mail, and other things) and
the mailing list server for Debian, and has provided continuous upgrades
for these machines when they were necessary.
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(now known as <a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a>)
donated the hardware used for
<a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a> and
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>, and two
major upgrades to those machines, along with
several other machines for developers.
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> has donated an 18G hard
disk
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> has donated an Alpha
system which is being used to port Debian to that architecture.
# kubrick
<li>The Concorde Group has donated a Sparc Station 10 which is being used
to port Debian to the SPARC architecture.
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> donated a StrongARM
machine used to port Debian to ARM architecture.
# lully
<li>Alpha Processor, Inc.
provided an Alpha machine used to port Debian to that architecture.
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> donated the server
which powers the internal archive system, and an additional UltraSPARC
machine used to port Debian to that architecture.
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> donated the
server which runs archive.debian.org.
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> donated several
machines running core services of the Debian Project, including
the archive master and the bug tracking system. HP also donated
several systems to help port Debian to the HPPA and
IA-64 architectures.
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> donated a Netwinder machine
used to port Debian to the ARM architecture.
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat donated two little
endian R5000@250Mhz Masquerade Pro machines used to port Debian
to the MIPS architecture (little endian).
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> donated a virtual
machine on a Multiprise 3000 to run the buildd for the S/390 port of
Debian GNU/Linux.
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> has donated a 20 GB
hard disk drive.
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> has
provided server and bandwidth for
<a href="https://db.debian.org/">db.debian.org</a>.
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions provided
the server that previously ran ftp.debian.org.
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
provided one SPARC machine and two UltraSPARC machines that were used
to port Debian to the SPARC architecture.
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a> donated
an Opteron server which is being used to port debian-installer to
the AMD64 architecture.
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> donated an
Opteron server which is used as a general-purpose AMD64 development
machine to which all Debian developers have access.
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a> donated
several SB1 evaluation boards to help Debian's MIPS port.
<li><a href = "http://www.villa-klaudia.de">Denis Milkovic</a> donated a
Cobalt RaQ to help with multi-arch work.
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> donated a Sun Fire
T2000 server for SPARC porting work.
<li><a href="http://www.hitflip.de/">hitflip.de</a> for donating some
video equipment.
</ul>
#use wml::debian::template title="Software in the Public Interestin saamat lahjoitukset"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Rahalahjoitukset</a></li>
......@@ -72,7 +72,7 @@ eri palveluiden ja ryhmien tarvitsemasta laitteistosta.</p>
välineitä Debianille:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">laitteistojen lahjoittajat</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">virallisten peilien sponsorit</a></li>
<li><a href="partners/">kehitys- ja palveluntarjoajakumppanit</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Debianin saamat laite- ja palvelulahjoitukset" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<p>Lista <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">debian.org:in
kehittäjäkoneet</a> sisältää täsmällisemmät tiedot Debian-koneiden
tukijoista.</p>
<p>Seuraavat järjestöt ovat lahjoittaneet laitteistoa Debianille:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (tunnettiin aiemmin
nimellä <a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>) lahjoitti
pääjärjestelmän (käytetään BTS:ään, postiin ja muihin tehtäviin) ja
postilistapalvelimen Debianille, ja on tarjonnut jatkuvat päivitykset näihin
koneisiin tarpeen vaatiessa.
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a> (nykyään
<a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a>) lahjoitti laitteiston
joka isännöi <a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a>:ia ja
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>:ia, ja kaksi
laajempaa päivitystä noihin koneisiin, sekä myös useita muita koneita
kehittäjien käyttöön.
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> on lahjoittanut 18GT:n
kiintolevyn.
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> on lahjoittanut
Alpha-järjestelmän jota käytetään tehtäessä Debian-siirroksia kyseiselle
arkkitehtuurille.
# kubrick
<li>Concorde Group on lahjoittanut Sparc Station 10:n, jota käytetään
tehtäessä Debian-siirroksia SPARC-arkkitehtuurille.
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> lahjoitti
StrongARM-koneen Debian-siirrosten tekemiseen ARM-arkkitehtuurille.
# lully
<li>Alpha Processor, Inc. tarjosi Alpha-koneen Debian-siirrosten
tekemiseen kyseiselle arkkitehtuurille.
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> lahjoitti palvelimen
joka pyörittää sisäistä arkistointijärjestelmää, ja lisäksi UltraSPARC-koneen
Debian-siirrosten tekemiseen kyseiselle arkkitehtuurille.
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> lahjoitti
palvelimen joka pyörittää archive.debian.org:ia.
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> lahjoitti useita
koneita Debian-projektin ydinpalveluiden pyörittämiseen, esim. pääarkisto ja
vianseurantajärjestelmä. HP lahjoitti myös useita järjestelmiä
Debian-siirrosten tekemiseen HPPA- ja IA-64-arkkitehtuureille.
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> lahjoitti Netwinder-koneen
Debian-siirrosten tekemiseen ARM-arkkitehtuurille.
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat lahjoitti kaksi little
endian R5000@250MHz Masquerade Pro -konetta Debian-siirrosten tekemiseen
MIPS-arkkitehtuurille (little endian).
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> lahjoitti virtuaalikoneen
Multiprise 3000:lla buildd:n ajamiseen tehtäessä Debian GNU/Linux-siirrosta
S/390:lle.
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> on lahjoittanut 20 GT:n
kiintolevyn.
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> on
tarjonnut palvelimen ja kaistanleveyttä <a
href="https://db.debian.org/">db.debian.org</a>:ille.
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions tarjosi
palvelimen joka aiemmin pyöritti ftp.debian.org:ia.
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
tarjosi yhden SPARC-koneen ja kaksi UltraSPARC-konetta, joita käytettiin
Debian-siirrosten tekemiseen SPARC-arkkitehtuurille.
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a>
lahjoitti Opteron-palvelimen, jota käytetään debian-installerin
(asennin) siirroksessa AMD64-arkkitehturille.
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> lahjoitti
Opteron-palvelimen, jota käytetään yleiskäyttöisenä AMD64-kehityskoneena,
jonne kaikilla Debian-kehittäjillä on pääsy.
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a>
lahjoitti useita SB1-kokeilukortteja auttamaan Debianin
MIPS-siirroksessa.
<li><a href = "http://www.villa-klaudia.de">Denis Milkovic</a> lahjoitti
Cobalt RaQ-palvelimen auttamaan moniarkkitehtuurityössä.
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> lahjoitti Sun Fire
T2000 -palvelimen SPARC-siirrostyöhön.
<li><a href="http://www.hitflip.de/">hitflip.de</a> lahjoitti videolaitteistoa.
</ul>
#use wml::debian::template title="Dons à « Software in the Public Interest »"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67" maintainer="Frédéric Bothamy"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68" maintainer="Frédéric Bothamy"
# Previous translation by Norbert Bottlaender-Prier
<ul class="toc">
......
#use wml::debian::template title="Dons de matériel et de services à Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" maintainer="Christian Couder"
<p><a href="https://db.debian.org/machines.cgi">La liste des machines
des développeurs Debian</a> contient les informations les plus
précises concernant les sponsors des machines Debian.</p>
<p>Les organisations suivantes ont donné du matériel à Debian&nbsp;:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (auparavant
connu sous le nom de <a href="http://www.novare.net/">Novare
International</a>) a fait don du système principal (utilisé pour le
suivi des bogues, le courrier électronique, et d'autres choses
encore) et du serveur de listes de diffusion de Debian&nbsp;; lorsque
cela a été nécessaire Brainfood a toujours mis à jour ces machines.
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(maintenant connu sous le nom de
<a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a>)
a fait don du matériel utilisé pour
<a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a>,
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>, et
pour deux mises à jour importantes de ces machines, ainsi
que de plusieurs autres machines pour les développeurs.
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> a fait don d'un
disque de 18&nbsp;Go.
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> a donné un système
Alpha qui est utilisé pour porter Debian sur cette architecture.
# kubrick
<li>Le Concorde Group a donné une Sparc Station 10 qui est utilisée
pour porter Debian sur l'architecture SPARC.
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> a donné une
machine StrongARM utilisée pour porter Debian sur l'architecture ARM.
# lully
<li>Alpha Processor, Inc.
a fourni une machine Alpha utilisée pour porter Debian sur cette
architecture.
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> a donné le serveur
qui fait fonctionner le système d'archive interne, et une machine
UltraSPARC supplémentaire utilisée pour porter Debian sur cette
architecture.
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> a fait don
du serveur qui fait tourner archive.debian.org.
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> a fait don de plusieurs
serveurs qui font fonctionner les services principaux de Debian comme le
dépôt principal de l'archive et celui du système de suivi des bogues.
HP à également donné plusieurs machines pour aider au portage de Debian
sur les architectures HPPA et IA-64.
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> a fait don d'une
machine Netwinder utilisée pour porter Debian sur l'architecture ARM.
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat a donné deux machines
petit-boutiennes (<i>little endian</i>) R5000@250MHz Masquerade
Pro utilisées pour porter Debian sur l'architecture MIPS
petit-boutienne.
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> a mis à
disposition une machine virtuelle sur un Multiprise 3000 pour faire
tourner le buildd du portage de Debian GNU/Linux sur S/390.
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> a fait don d'un
disque dur de 20&nbsp;Go.
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> a fourni
un serveur et de la bande passante pour <a
href="https://db.debian.org/">db.debian.org</a>.
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions
a fourni le serveur qui faisait auparavant tourner ftp.debian.org.
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
a fourni une machine SPARC et deux machines UltraSPARC qui
étaient utilisées pour porter Debian sur l'architecture SPARC.
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a> a donné
un serveur Opteron qui est utilisé pour porter l'installateur
Debian sur l'architecture AMD64.
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> a donné un
serveur Opteron qui est utilisé comme machine de développement
AMD64 à but général auquel tous les développeurs Debian ont accès.
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a> a donné
plusieurs cartes d'évaluation pour aider le portage MIPS de Debian.
<li><a href="http://www.villa-klaudia.de">Denis Milkovic</a> a donné
un RaQ Cobalt pour aider le travail multiarchitecture.
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> a donné un serveur Sun Fire
T2000 pour aider le portage sur l'architecture SPARC.
<li><a href="http://www.hitflip.de/">Hitflip.de</a> a donné quelques équipements vidéo
</ul>
#use wml::debian::template title="Doazóns a «Software in the Public Interest»"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67" maintainer="Jorge Barreiro González"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68" maintainer="Jorge Barreiro González"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Doazóns de cartos</a></li>
......@@ -67,7 +67,7 @@ desexado</a> para varios servizos e grupos dentro do proxecto.</p>
ou servizos a Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">doantes de equipamento</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">patrocinadores de réplicas oficiais
</a></li>
<li><a href="partners/">socios de desenvolvemento e servizos</a></li>
......
#use wml::debian::template title="Spenden an Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
# Translator: Thimo Neubauer <thimo@debian.org>
<ul class="toc">
......@@ -71,7 +71,7 @@ innerhalb des Projekts.</p>
Leistungen an Debian gespendet haben:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">Hardware-Spender</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">offizielle Spiegel-Sponsoren</a></li>
<li><a href="partners/">Entwickler- und Leistungs-Partner</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Spenden von Hardware und Leistungen an Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::acronyms
# $Id$
# Translator: Gerfried Fuchs <alfie@debian.org> 2002-01-21
<p>Die Liste von <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">debian.org
Entwickler-Maschinen</a> beinhaltet die genauesten Informationen über die
Sponsoren von Debian-Maschinen.</p>
<p>Die folgende Organisationen haben Hardware an Debian gespendet:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (früher
<a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>) hat das
Master-System gespendet (benutzt für <acronym_GR />, E-Mail und andere Dinge) sowie
die Maschine, die als Listen-Server von Debian verwendet wird, und hat
kontinuierliche Aufrüstungen für diese Rechner gespendet, wenn sie nötig
wurden.</li>
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(nun <a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a> genannt) hat
die für <a href="https://www.debian.org/">www.debian.org</a> und
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a> verwendete
Hardware gespendet, inklusive zwei größerer Hochrüstungen für diese
Rechner,
gemeinsam mit einigen anderen Maschinen für Entwickler.</li>
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> hat eine 18&nbsp;GB große
Festplatte gestiftet.</li>
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> hat ein Alpha-System
gestellt, das dazu verwendet wird, Debian auf diese Architektur zu
portieren.</li>
# kubrick
<li>Die Concorde Group hat eine Sparc Station 10 gespendet, die verwendet
wird, um Debian auf die SPARC-Architektur zu portieren.</li>
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> hat einen StrongARM
gespendet, der für die Portierung von Debian auf die ARM-Architektur
benutzt wird.</li>
# lully
<li>Alpha Processor, Inc.
hat eine Alpha-Maschine zur Verfügung gestellt, die dazu verwendet
wird, Debian auf diese Architektur zu portieren.</li>
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> hat den Server
gespendet, der das interne Archiv-System betreibt, sowie eine zusätzliche
UltraSPARC-Maschine, die für die Debian-Portierung benutzt wird.</li>
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> hat den Server
gespendet, der archive.debian.org beinhaltet.</li>
# alioth (wagner), bartok, caballero, gluck, klecker, liszt, merkel,
# merulo, mundy, murphy, paer, penalosa, peri, piatti, raff, ravel,
# ries, rietz, samosa, sarti, spohr
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> hat mehrere Maschinen,
auf denen Kerndienste des Debian-Projekts laufen, gespendet. Dazu gehören
der Haupt-Archivserver und die Fehlerdatenbank. HP spendete auch mehrere
Maschinen, um bei der Portierung auf die HPPA- und IA-64-Architektur zu
helfen.</li>
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> hat einen Netwinder
für die Portierung von Debian auf die ARM-Architektur gespendet.</li>
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat hat zwei little-endian
R5000@250Mhz Masquerade Pro gestiftet, die verwendet werden, um Debian
auf die MIPS-Architektur (little endian) zu portieren.</li>
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> hat eine
virtuelle Maschine auf einer Multiprise 3000 gespendet, um den
buildd für die Portierung von Debian GNU/Linux auf die S/390-Architektur
zu unterstützen.</li>
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> hat eine 20&nbsp;GB
Festplatte gespendet.</li>
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> hat den
Server und die Bandbreite für <a href="https://db.debian.org/">\
db.debian.org</a> zur Verfügung gestellt.</li>
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions
haben den Server gestiftet, auf dem ftp.debian.org lief.</li>
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
hat einen SPARC- und zwei UltraSPARC-Rechner zur Verfügung gestellt, die
verwendet werden, um Debian auf die SPARC-Architektur zu portieren.</li>
<li><a href="http://www.fms-computer.com/">fms-computer.com</a> spendete
einen Opteron-Server, der für die Portierung des Debian-Installers auf
die AMD64-Architektur verwendet wird.</li>
<li><a href="http://www.dnuk.com/">Digital Networks UK</a> spendete einen
Opteron-Server, der als Allzweck-AMD64-Entwicklungsrechner verwendet
wird, auf den alle Debian-Entwickler Zugriff haben.</li>
<li><a href="http://www.broadcom.com/">Broadcom Corporation</a> spendete
mehrere SB1-Evaluations-Platinen, um Debians MIPS-Portierung zu helfen.</li>