Commit 521a5741 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2005/dsa-728.wml: INITIAL -> 1.1
parent da289eba
<define-tag description>manglende frigivelse af rettigheder</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>To fejl er opdaget i qpopper, en udvidet Post Office Protocol-server (POP3).
Projektet Common Vulnerability and Exposures har fundet frem til flgende
problemer:</p>
<ul>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CAN-2005-1151">CAN-2005-1151</a>
<p>Jens Steube har opdaget, at under behandling af lokale filer ejet eller
stillet til rdighed af en normal bruger, blev rettighederne ikke smidt
vk, hvilket kunne fre til overskrivelse eller oprettelse af vilkrlige
filer som root.</p></li>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CAN-2005-1152">CAN-2005-1152</a>
<p>Opstrmsudviklerne har opdaget at qpopper kunne snydes til at oprette
group- eller world-skrivbare filer.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (woody) er disse problemer rettet i
version 4.0.4-2.woody.5.</p>
<p>I distributionen testing (sarge) er disse problemer rettet i
version 4.0.5-4sarge1.</p>
<p>I den ustabile distribution (sid) vil disse problemer blive rettet i
version 4.0.5-4sarge1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer din qpopper-pakke.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2005/dsa-728.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment