Commit 578f524a authored by Frans Spiesschaert's avatar Frans Spiesschaert

(nl) dutch/releases/jessie/debian-installer/index.wml translation update.

parent 6f18ed74
......@@ -92,7 +92,7 @@ Installatiehandleiding (zie onder Documentatie hierna).
</p>
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>netinst</strong> (gewoonlijk 240-290 MB) <strong>non-free</strong>
<p><strong>netinst</strong> (gewoonlijk 240-290 MB) <strong>niet-vrije</strong>
CD-images <strong>met firmware</strong></p>
<small-non-free-cd-images />
</div>
......@@ -113,8 +113,9 @@ CD-images <strong>met firmware</strong></p>
images uit de CD- of DVD-set beschikbaar als ISO-bestand of via BitTorrent.
De volledige sets zijn enkel via jigdo beschikbaar.
</li><li>
The multi-arch <em>CD</em> images support i386/amd64; the installation is similar to installing
from a single architecture netinst image.
De multi-arch <em>CD</em>-images zijn bedoeld voor i386/amd64; de
installatie is vergelijkbaar met een installatie met een netinst-image
voor één enkele architectuur.
</li><li>
Het multi-arch <em>DVD</em>-image is bedoeld voor i386/amd64; de
installatie is vergelijkbaar met een installatie met een
......@@ -182,7 +183,7 @@ voor andere gekende problemen.
<dt>APT was kwetsbaar voor een aanval van het type man-in-the-middle</dt>
<dd>A bug in de HTTP transportmethode van APT
<dd>Een bug in de HTTP transportmethode van APT
(<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/01/msg00014.html">CVE-2019-3462</a>)
kon door een aanvaller die zich als een man-in-the-middle tussen APT
en een spiegelserver bevond, uitgebuit worden om de installatie van
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment