Commit 57a5623e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 42f581a8
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="b6a692082df0aab1ebf7367572b1bfd4d1b672e7"
#use wml::debian::translation-check translation="ca00956a4a840ec92be177ba4de6dc4bb5498133"
### TRANSLATORS: Revision 1.27 is adding some words to the popcon submission item,
### and Revision 1.28 is reorganization of items (no change in the description of
......@@ -59,6 +59,10 @@ fejlsporingssystem</a>. Prøv også at kigge på fejl knyttet til pakker, du
anvender, og giv yderligere oplysninger, hvis du kan genskabe de beskrevne
problemer.</li>
<li>Du kan hjælpe med
<a href="https://wiki.debian.org/Teams/DebianCD/ReleaseTesting">test af
installeringsprogrammet og live-ISO-aftryk</a>.
</ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment