Commit 585c8d70 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent a9da9644
Pipeline #25427 passed with stages
in 96 minutes and 42 seconds
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="ca00956a4a840ec92be177ba4de6dc4bb5498133"
#use wml::debian::translation-check translation="7af6222b8b683639ba0608a30ec947ce6c55d69e"
### TRANSLATORS: Revision 1.27 is adding some words to the popcon submission item,
### and Revision 1.28 is reorganization of items (no change in the description of
......@@ -131,6 +131,10 @@ verden.</li>
<li>Hjælp Debian med at promovere sig selv, ved at tale om det og demonstrere
det for andre.</li>
<li>Hjælp til med at oprette eller organisere en
<a href="https://wiki.debian.org/LocalGroups">lokal Debian-gruppe</a> med
jævnlige møder og andre aktiviteter.</li>
<li>Du kan hjælpe til under den årlige <a href="http://debconf.org/">\
Debian-konference</a>, herunder med
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">videooptagelse af foredrag</a>,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment