Commit 58982313 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Spelling

CVS version numbers

danish/support.wml: 1.19 -> 1.20 
danish/News/2002/20020719.wml: 1.4 -> 1.5 
danish/devel/dmup.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/devel/index.wml: 1.58 -> 1.59 
danish/devel/debian-med/record.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/doc/devel-manuals.wml: 1.15 -> 1.16 
danish/mirror/official.wml: 1.8 -> 1.9
parent 5593e467
......@@ -45,7 +45,7 @@ For en detaljeret vejledning i installering og opgradering af Debian GNU/Linux,
se <a href="$(HOME)/releases/woody/releasenotes">udgivelsesbemærkningerne</a>.</p>
<p>Dette er den første udgave af Debian som er kompatibel med version 2.2 af
Filesystem Hierarchy Standard (FHS), standarden for hierakiske filsystemer.
Filesystem Hierarchy Standard (FHS), standarden for hierarkiske filsystemer.
Debian GNU/Linux understøtter nu programmer udviklet til Linux Standard Base
(LSB), selvom systemet endnu ikke er LSB-certificeret.</p>
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ kravspecifikation og objektmodel.</p>
# webbaserede systemer til medicinske journaler. Aktuelle programpakker:</p>
# <ol>
# <li>Prototypen på et patientjournalsystem,</li>
# <li>En hierakisk program til vises af medicinske journaler,</li>
# <li>En hierarkisk program til vises af medicinske journaler,</li>
# <li>En program til visning af relationsdatabase indeholdende medicinske journaler,</li>
# <li>Et værktøj til indsamling af patientdata.</li>
# </ol>
......
......@@ -322,7 +322,7 @@ Version 1.1.1
</li>
<li><em>Postning af binære filer til ikke-binære grupper</em><br>
Udenfor nyhedsgruppehierakierne alt.binaries... og alt.pictures betragtes
Udenfor nyhedsgruppehierarkierne alt.binaries... og alt.pictures betragtes
det som særdeles uønsket at poste kodede binære data. Flertallet af
steder på Usenet og læserne har ikke mulighed for selektiv overførsel
(kill-filing) og sådanne indlæg kan resultere i at et betragtelig mængde
......
......@@ -369,7 +369,7 @@ interesse for Debian-udviklere.</p>
<li>Hvordan man <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">\
ansøger om en ny postliste</a>.</li>
<li>Debians <a href="http://people.debian.org/~wakkerma/oid.html">\
OID-hieraki</a>.</li>
OID-hierarki</a>.</li>
<li>Debians <a href="$(HOME)/logos/">logoer og bannere</a>.</li>
<li>Oplysninger om <a href="$(HOME)/mirror/">spejling af Debian</a>.</li>
<li><a href="http://master.debian.org/~ajt/graph.png">Graf over fejl der
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
<pre>cvs -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-policy co debian-policy</pre>
<p>Supplerende policy-dokumentation:</p>
<ul>
<li><a href="packaging-manuals/fhs/">Filsystemhierakistandard</a></li>
<li><a href="packaging-manuals/fhs/">Filsystemhierarkistandard</a></li>
<li><a href="packaging-manuals/virtual-package-names-list.txt">Liste over virtuelle pakkenavne</a></li>
<li><a href="packaging-manuals/menu-policy/">Menu-policy</a></li>
<li><a href="packaging-manuals/perl-policy/">Perl-policy</a></li>
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ filspejl:</p>
tidsstemplingerne på de spejlede filer (for eksempel rsync), så
filernes tider (UTC) svarer til dem på ftp.debian.org.
</li>
<li>Filspejlshierakiet skal være tilgængeligt under <kbd>/debian</kbd> (og
<li>Filspejlshierarkiet skal være tilgængeligt under <kbd>/debian</kbd> (og
<kbd>/debian-non-US</kbd> hvis du også spejler non-US).
Begrundelse: ensartethed mellem steder &mdash; du kan nøjes med at lave
et symlink, hvis du ønsker at have filspejlet liggende et andet
......@@ -91,7 +91,7 @@ sted, e-mail'en sendes til <a href="mailto:mirrors@debian.org">\
mirrors@debian.org</a>.</p>
<p>Om muligt bør du opsætte <a href="push_mirroring">push-spejling</a> fra et
andet spejl, helst et som er højt oppe i spejlhierakiet (Push-Primary eller
andet spejl, helst et som er højt oppe i spejlhierarkiet (Push-Primary eller
Push-Secondary).</p>
<p>Et land kan have flere officielle steder, men kun hvis der er behov for det.
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ adskillige postlister.</p>
<h2><a name="usenet">Nyhedsgrupper</a></h2>
<p>Mange af vore <a href="#mail_lists">postlister</a> kan man kigge i som
nyhedsgrupper, i hierakiet <kbd>linux.debian.*</kbd>. Dette kan også gøres med
nyhedsgrupper, i hierarkiet <kbd>linux.debian.*</kbd>. Dette kan også gøres med
en webgrænseflade som <a href="http://groups.google.com/">Google Groups</a>
eller <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment