Commit 58e12fed authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/code_of_conduct.wml: INITIAL -> 1.1
parent 84d91369
#use wml::debian::template title="Debians etiske regler" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc, etiske regler">
:#meta#}
<p>
Version 1.0 stadfæstet den 28. april 2014. Dette er en oversættelse, for de
officielle regler, se den <a href="$(HOME)/code_of_conduct">originale
engelsksprogede version</a>.
</p>
<p>
Debian-projekter, som fremstiller Debian-systemet, har indført et sæt etiske
regler gældende for deltagere på dets postlister, IRC-kanaler og projektets
andre kommunikationsmåder.
</p>
<hr />
<h2>Debians <q>etiske regler</q></h2>
<ol>
<li>
<strong>Udvis respekt</strong>
<p>
I et projekt af Debians størrelse er det uundgåeligt, at der er
personer, som man er uenig med, eller som man har svært ved at
samarbejde med. Accepter det, men vær alligevel respektfuld. Uenighed
er ikke en undskyldning for dårlig opførsel eller personangreb, og et
fællesskab hvori personer føler sig truet, er ikke et sundt fællesskab.
</p>
</li>
<li>
<strong>Antag god tro</strong>
<p>
Debian-bidragydere har mange måder, at opfylde vores fælles mål om et
<a href="$(HOME)/intro/free">frit</a> styresystem, som kan være
anderledes end ens egne mål. Antag at andre personer arbejder mod
målet.
</p>
<p>
Bemærk at mange af vore bidragydere ikke har engelsk som modersmål eller
har andre kulturelle baggrunde.
</p>
</li>
<li><strong>Vær samarbejdende</strong>
<p>
Debian er et stort og komplekst projekt; der er altid mere at lære inden
for Debian. Det er i orden at bede om hjælp, når man har brug for det.
På tilsvarende vis skal tilbud om hjælp ses i sammenhæng med at opfylde
vores fælles mål med at forbedre Debian.
</p>
<p>
Når man foretager sig noget, der er til fordel for projektet, skal man
være villig til at forklare andre, hvordan det fungerer, så de kan
basere sig på ens arbejde og gøre det endnu bedre.
</p>
<p>
Husk på, at hvad man skriver en gang, vil blive læst af hundredvis af
personer. At skrive en kort mail, betyder at folk kan forstå
konversationen så effektivt som muligt. Når en lang forklaring er
nødvendig, så overvej at tilføje et resume.
</p>
<p>
Prøv at bidrage med nye argumenter til en konversation, således at alle
mails tilføjer noget unikt til tråden, samtidig med at man husker på,
at resten af tråden stadig indeholder de andre beskeder, med allerede
benyttede argumenter.
</p>
<p>
Bliv ved emnet, især i debatter, som allerede er ganske store.
</p>
</li>
<li><strong>Vær åben</strong>
<p>
De fleste måder, som anvendes til kommunikation inden for Debian,
tillader offentlig og privat kommunikation. Jævnfør paragraf tre i den
<a href="$(HOME)/social_contract">sociale kontrakt</a>, bør man
foretrække offentlige kommunikationsmåder til Debian-relaterede
beskeder, med mindre der skrives om noget følsomt.
</p>
<p>
Dette gælder også ønsker om hjælp og Debian-relateret support; ikke blot
er det mere sandsynligt, at offentlige ønsker om support, medfører et
svar på spørgsmålet, men det sikrer også at eventuelle fejltagelser
blandt dem, der besvarer spørgsmålet, vil være lettere at bemærke og
korrigere.
</p>
</li>
<li><strong>I tilfælde af problemer</strong>
<p>
Selv om alle deltagere skal leve op til de etiske regler, er vi klar
over, at folk nogle gange kan have en dårlig dag eller ikke er
opmærksomme på nogle af retningslinjerne i disse etiske regler. Når
det sker, kan man besvare og gøre opmærksom på disse etiske regler.
Sådanne beskeder kan være offentlige eller private, alt efter hvad der
er mest passende. Men uanset om beskeden er offentlig eller ej, skal
den stadig leve op til de relevante afsnit i disse etiske regler; i
særdeleshed må det ikke være uhøfligt eller respektløst. Antag god tro;
det er mere sandsynligt, at deltagere ikke er opmærksomme på deres
dårlige opførsel, end at de bevidst forsøger at forringe diskussionen.
</p>
<p>
Alvorlige eller vedholdende overtrædelser, vil medføre midlertidig
eller permanent bandlysning fra kommunikation gennem Debians systemer.
Klager sendes (privat) til administratorerne, af Debians pågældende
kommunikationsforum. For at finde kontaktoplysninger til
administratorerne, kan man se <a href="$(HOME)/intro/organization">\
siden om Debians organisatoriske struktur</a>.
</p>
</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">Mere læsestof</h2>
<p>
Nogle af linkene i dette afsnit henviser ikke til dokumenter, som er en del
af disse etiske regler, ej heller er de autoritative inden for Debian. Men
de indeholder alle nyttige oplysninger om hvordan man begår sig i vores
kommunikationskanaler.
</p>
<ul>
<li>
Debian har en <a href="$(HOME)/intro/diversity">\
mangfoldighedserklæring</a>.
</li>
<li>
<a href="http://people.debian.org/~enrico/dcg/">Debian Community
Guidelines</a> (Debians fællesskabsretningslinjer) af Enrico Zini
indeholder nogle råd til, hvordan man kommunikerer effektivt.
</li>
<li>
<a href="$(HOME)/MailingLists/#codeofconduct">Reglerne for
postlisterne</a> har nyttige råd specifikt vedrørende Debians
postlister.
</li>
</ul>
<p>
<em>Ændringer af disse etiske regler bør følge den almindelige fremgangsmåde før
GR (generelle beslutninger). Men DPL'en (eller en af dennes delegater) kan
tilføje eller fjerne links til andre dokumenter i afsnittet "Mere læsestof",
efter at have konsulteret projektet, og uden at kræve en GR.</em>
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment