Commit 5ebccadb authored by Frans Spiesschaert's avatar Frans Spiesschaert

(nl) dutch/releases/buster/errata.wml translation update.

parent 80badd8d
#use wml::debian::template title="Debian 10 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="b6a7091f73c11a22a8f619653012ca182cd13179"
#use wml::debian::translation-check translation="70ac8dea34e45d5118addcd9e697da2ecc24c22d"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -10,27 +10,27 @@
# <toc-add-entry name="known_probs">Bekende problemen</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Beveiligingsproblemen</toc-add-entry>
<p>Het Debian security-team brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele
<p>Het Debian veiligheidsteam brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele
release waarin problemen in verband met beveiliging vastgesteld werden.
Raadpleeg de <a href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina's</a> voor informatie over
eventuele beveiligingsproblemen die in <q>buster</q> ontdekt werden.</p>
<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste
<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste
beveiligingsupdates:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ buster main contrib non-free
</pre>
<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<p>Voer daarna <kbd>apt update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="pointrelease">Tussenreleases</toc-add-entry>
<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of opwaarderingen in
verband met beveiliging, wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Een
<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of beveiligingsupdates,
wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Een
dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.</p>
<!-- <ul>
......@@ -46,7 +46,7 @@ dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.</p>
<p>Zie de
<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog">ChangeLog</a>
voor details over wijzigingen tussen 10 en <current_release_stretch/>.</p>"/>
voor details over wijzigingen tussen 10 en <current_release_buster/>.</p>"/>
<p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
......@@ -63,13 +63,13 @@ voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
deb http://ftp.nl.debian.org/debian buster-proposed-updates main contrib non-free
</pre>
<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<p>Voer daarna <kbd>apt update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="installer">Installatiesysteem</toc-add-entry>
<p>
Zie voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>-pagina.
Raadpleeg voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de pagina met <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment