Commit 609c64c0 authored by Sebul's avatar Sebul

Merge branch 'master' of salsa.debian.org:webmaster-team/webwml

parents 61d8860c f89c4f22
#use wml::debian::template title="Debians utvecklarhörna" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="83e7c9d3117e07a0acc4360149be71547b0ec7a7"
#use wml::debian::translation-check translation="d95389d578d7941cd99f185103ef1a508d34269f"
<p>Informationen på denna sida är främst av intresse för utvecklare,
men finns tillgänglig för alla.
......@@ -176,21 +176,21 @@ men finns tillgänglig för alla.
<br />En föreslagen underpolicy som täcker allt om paketering av Python.
</li>
<li><a href="https://pkg-mono.alioth.debian.org/cli-policy/">Debians CLI-policy</a>
<br />Grundläggande policy för paketering av Mono, andra CLR:er och
CLI-baserade program och bibliotek</li>
#<li><a href="https://pkg-mono.alioth.debian.org/cli-policy/">Debians CLI-policy</a>
#<br />Grundläggande policy för paketering av Mono, andra CLR:er och
#CLI-baserade program och bibliotek</li>
<li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconfspecifikation</a>
<br />Specifikationen för konfigurationshanteringsundersystemet &rdquo;debconf&rdquo;.</li>
<li><a href="https://dict-common.alioth.debian.org/">Policy för stavningsordbok och -verktyg</a>
<br />Underpolicy för <kbd>ispell</kbd>-/<kbd>myspell</kbd>-ordböcker och -ordlistor.</li>
#<li><a href="https://dict-common.alioth.debian.org/">Policy för stavningsordbok och -verktyg</a>
#<br />Underpolicy för <kbd>ispell</kbd>-/<kbd>myspell</kbd>-ordböcker och -ordlistor.</li>
<li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft/html/">Webapps-policymanual</a> (utkast)
<br />Underpolicy för webbaserade program.</li>
#<li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft/html/">Webapps-policymanual</a> (utkast)
#<br />Underpolicy för webbaserade program.</li>
<li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft-php/html/">PHP-policy</a> (utkast)
<br />Paketeringsstandard för PHP.</li>
#<li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft-php/html/">PHP-policy</a> (utkast)
#<br />Paketeringsstandard för PHP.</li>
<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/">Databasprogrampolicy</a> (utkast)
<br />En uppsättning riktlinjer och bästa tillvägagångssätt för paket med databasprogram.</li>
......@@ -368,8 +368,8 @@ men finns tillgänglig för alla.
<li><a href="tech-ctte">Tekniska kommittén</a></li>
<li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Debian Description Translation Project
(DDTP)</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/">Alioth: Debian GForge</a></li>
<li><a href="https://deb-usability.alioth.debian.org/">Debians användbarhetsforskning</a></li>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/">Alioth: Debian GForge</a></li>
#<li><a href="https://deb-usability.alioth.debian.org/">Debians användbarhetsforskning</a></li>
<li><a href="debian-installer/">Debians installationsprogram</a></li>
<li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
<li><a href="http://www.emdebian.org/">emdebian - Inbyggt Debian</a></li>
......@@ -393,7 +393,7 @@ men finns tillgänglig för alla.
<li><a href="debian-accessibility/">Debians projekt för tillgänglighet</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianGis">Debians GIS-projekt</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianScience">Debian Science</a></li>
<li><a href="https://debichem.alioth.debian.org/">DebiChem-projektet</a></li>
#<li><a href="https://debichem.alioth.debian.org/">DebiChem-projektet</a></li>
</ul>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment