Commit 61b75a0b authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 23827ea7
Pipeline #25910 passed with stages
in 94 minutes and 11 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="23827ea77e8391f791f7a8741cbbf1f0f50a6c24" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere problemer er opdaget i databaseserveren MariaDB. Sårbarhederne er løst
ved at opgradere MariaDB til den nye opstrømsversion 10.1.37. Se MariaDB 10.1's
Release Notes for flere oplysninger:</p>
<ul>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10127-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10127-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10128-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10128-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10129-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10129-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10130-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10130-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10131-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10131-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10132-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10132-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10133-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10133-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10134-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10134-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10135-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10135-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10136-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10136-release-notes/</a></li>
<li><a href="https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10137-release-notes/">https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10137-release-notes/</a></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 10.1.37-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine mariadb-10.1-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende mariadb-10.1, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/mariadb-10.1">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/mariadb-10.1</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4341.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment