Commit 61b8f43a authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 552272d0
#use wml::debian::translation-check translation="a05dfb29c66965bb2d09e3a15d2a0c0addbbb08c" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tavis Ormandy opdagede en sårbarhed i Ghostscript, GPL
PostScript-/PDF-fortolkeren, hvilken kunne medføre lammelsesangreb eller
udførelse af vilkårlig kode, hvis en misdannet Postscript-fil blev behandlet (på
trods af sandkassen -dSAFER er aktiveret).</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i version
9.26a~dfsg-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ghostscript-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ghostscript, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4372.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment