Commit 622ddee3 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/buster - trim end of line whitespace

parent bcb8f9f2
......@@ -47,9 +47,9 @@ ha tack</a> för att ha möjliggjort denna version.</p>
href="../stretch/">Stretch</a> är <q>Buster</q>.</p>
<p>Denna utgåva startade som en kopia av Stretch, och är för närvarande i en fas
som kallas <q><a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">testing</a></q>
som kallas <q><a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">testing</a></q>
(i uttestning). Detta betyder att saker inte borde gå sönder lika illa som i
den instabila eller den experimentella distributionen, eftersom paket tillåts in
den instabila eller den experimentella distributionen, eftersom paket tillåts in
i denna utgåva endast efter att en viss tid har gått, och när dom inte har
några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p>
......@@ -59,13 +59,13 @@ några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p>
# For more information please see the
# <a href="https://lists.debian.org/debian-testing-security-announce/2008/12/msg00019.html">announcement</a>
# of the Testing Security Team.
Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från testing till
jessie om du behöver säkerhetsstöd. Se även posten i
<a href="$(HOME)/security/faq#testing">Säkerhetsgruppens FAQ</a> för
Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från testing till
jessie om du behöver säkerhetsstöd. Se även posten i
<a href="$(HOME)/security/faq#testing">Säkerhetsgruppens FAQ</a> för
<q>uttestnings</q>-distributionen.</p>
<p>Det kan finnas ett <a href="releasenotes">utkast av versionfakta</a> tillgängligt.
Vänligen <a href="https://bugs.debian.org/release-notes">kontrollera även de
Vänligen <a href="https://bugs.debian.org/release-notes">kontrollera även de
föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p>
<p>För installationsavbildningar och dokumentation om hur man installerar
......@@ -74,7 +74,7 @@ föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p>
<p>För att hitta mer information om hur <q>testing</q>-distributionen fungerar,
se <a href="$(HOME)/devel/testing">utvecklarnas information om den</a>.</p>
<p>Folk frågar ofta om det finns en enda <q>förloppsmätare</q>.
<p>Folk frågar ofta om det finns en enda <q>förloppsmätare</q>.
Olyckligtvis finns ingen sådan, men vi kan hänvisa dig till flera olika
platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p>
......@@ -85,7 +85,7 @@ platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p>
<li><a href="https://udd.debian.org/bugs.cgi?standard=only&amp;rc=1">Fel i standard- och task-paket</a></li>
</ul>
<p>Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige generella statusrapporter
<p>Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige generella statusrapporter
till <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/">\
sändlistan debian-devel-announce</a>.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment