Commit 622ddee3 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/buster - trim end of line whitespace

parent bcb8f9f2
...@@ -47,9 +47,9 @@ ha tack</a> för att ha möjliggjort denna version.</p> ...@@ -47,9 +47,9 @@ ha tack</a> för att ha möjliggjort denna version.</p>
href="../stretch/">Stretch</a> är <q>Buster</q>.</p> href="../stretch/">Stretch</a> är <q>Buster</q>.</p>
<p>Denna utgåva startade som en kopia av Stretch, och är för närvarande i en fas <p>Denna utgåva startade som en kopia av Stretch, och är för närvarande i en fas
som kallas <q><a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">testing</a></q> som kallas <q><a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">testing</a></q>
(i uttestning). Detta betyder att saker inte borde gå sönder lika illa som i (i uttestning). Detta betyder att saker inte borde gå sönder lika illa som i
den instabila eller den experimentella distributionen, eftersom paket tillåts in den instabila eller den experimentella distributionen, eftersom paket tillåts in
i denna utgåva endast efter att en viss tid har gått, och när dom inte har i denna utgåva endast efter att en viss tid har gått, och när dom inte har
några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p> några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p>
...@@ -59,13 +59,13 @@ några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p> ...@@ -59,13 +59,13 @@ några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.</p>
# For more information please see the # For more information please see the
# <a href="https://lists.debian.org/debian-testing-security-announce/2008/12/msg00019.html">announcement</a> # <a href="https://lists.debian.org/debian-testing-security-announce/2008/12/msg00019.html">announcement</a>
# of the Testing Security Team. # of the Testing Security Team.
Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från testing till Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från testing till
jessie om du behöver säkerhetsstöd. Se även posten i jessie om du behöver säkerhetsstöd. Se även posten i
<a href="$(HOME)/security/faq#testing">Säkerhetsgruppens FAQ</a> för <a href="$(HOME)/security/faq#testing">Säkerhetsgruppens FAQ</a> för
<q>uttestnings</q>-distributionen.</p> <q>uttestnings</q>-distributionen.</p>
<p>Det kan finnas ett <a href="releasenotes">utkast av versionfakta</a> tillgängligt. <p>Det kan finnas ett <a href="releasenotes">utkast av versionfakta</a> tillgängligt.
Vänligen <a href="https://bugs.debian.org/release-notes">kontrollera även de Vänligen <a href="https://bugs.debian.org/release-notes">kontrollera även de
föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p> föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p>
<p>För installationsavbildningar och dokumentation om hur man installerar <p>För installationsavbildningar och dokumentation om hur man installerar
...@@ -74,7 +74,7 @@ föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p> ...@@ -74,7 +74,7 @@ föreslagna tilläggen till versionsfakta</a>.<p>
<p>För att hitta mer information om hur <q>testing</q>-distributionen fungerar, <p>För att hitta mer information om hur <q>testing</q>-distributionen fungerar,
se <a href="$(HOME)/devel/testing">utvecklarnas information om den</a>.</p> se <a href="$(HOME)/devel/testing">utvecklarnas information om den</a>.</p>
<p>Folk frågar ofta om det finns en enda <q>förloppsmätare</q>. <p>Folk frågar ofta om det finns en enda <q>förloppsmätare</q>.
Olyckligtvis finns ingen sådan, men vi kan hänvisa dig till flera olika Olyckligtvis finns ingen sådan, men vi kan hänvisa dig till flera olika
platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p> platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p>
...@@ -85,7 +85,7 @@ platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p> ...@@ -85,7 +85,7 @@ platser som beskriver saker som behöver hända för att utgåvan skall ske:</p>
<li><a href="https://udd.debian.org/bugs.cgi?standard=only&amp;rc=1">Fel i standard- och task-paket</a></li> <li><a href="https://udd.debian.org/bugs.cgi?standard=only&amp;rc=1">Fel i standard- och task-paket</a></li>
</ul> </ul>
<p>Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige generella statusrapporter <p>Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige generella statusrapporter
till <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/">\ till <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/">\
sändlistan debian-devel-announce</a>.</p> sändlistan debian-devel-announce</a>.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment