Commit 63a0bdc6 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4518 - initial translation

parent afd5e923
#use wml::debian::translation-check translation="402d50ce47bc20bacbe089dc02cfe7154385569d" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man har upptäckt att olika procedurer i Ghostscript, den GPL-licensierade
PostScript/PDF-tolken inte begränsar privilegierade anrop ordentligt,
vilket kunde resultera i förbigång av filsystemsrestriktioner i
skyddsmekanismen dSAFER.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats
i version 9.26a~dfsg-0+deb9u5.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har dessa problem rättats i
version 9.27~dfsg-2+deb10u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ghostscript-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om ghostscript vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4518.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment