Commit 645003b0 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent c3f09e2a
#use wml::debian::translation-check translation="c3f09e2a38bea05e9ae85e2e7af413e1eda70975" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Stephen Roettger opdagede en kapløbstilstand i tmpreaper, et program der
baseret på filers alder foretager oprydning i mapper, hvilken kunne medføre
lokal rettighedsforøgelse.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.6.13+nmu1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine tmpreaper-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende tmpreaper, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/tmpreaper">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/tmpreaper</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4365.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment