Commit 6492e216 authored by Frans Spiesschaert's avatar Frans Spiesschaert

(nl) CD/http-ftp/index.wml translation update

parent a5bd0d63
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD/DVD-images downloaden via HTTP/FTP"
BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD/DVD-images downloaden via HTTP/FTP" BARETITLE=true
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="cbb09825e724fc539eb5cd8bdd9f3be2f6502d98"
......@@ -17,7 +16,7 @@ vanaf het punt waar u gebleven was.</p>
</div>
<p>Gebruik in plaats van uw browser dus liever een programma dat
hervatting van afgebroken downloads toestaat. Onder UNIX kunt u
hervatting van afgebroken downloads toestaat. Onder UNIX kunt u
gebruik maken van <a href="http://aria2.sourceforge.net/">aria2</a>,
<a href="http://dfast.sourceforge.net/">wxDownload Fast</a> of
(vanaf the commandoregel)
......@@ -70,7 +69,7 @@ downloaden:</p>
<p>Voor de installatie van Debian op een machine zonder (snelle)
Internetverbinding kunt u gebruik maken van CD-images (elk 650&nbsp;MB) of
DVD-images (elk 4.4&nbsp;GB). Download het eerste CD- of DVD-imagebestand,
brandt het met behulp van een CD/DVD-schrijver (of zet het eventueel op een
brandt het met behulp van een CD/DVD-schrijver (of zet het eventueel op een
USB-stick voor de architecturen i386 en amd64) en herstart daarna uw systeem
vanaf dat medium.</p>
......@@ -145,35 +144,35 @@ het opzetten van een CD-image spiegelserver</a>.</p>
<h2><a name="unofficial">Niet-officiële CD/DVD-images van de <q>testing</q> en
<q>unstable</q> releases</a></h2>
<p>Deze images worden niet gemaakt en aangeboden door Debian, maar door <a
<p>Deze images worden niet gemaakt en aangeboden door Debian, maar door <a
href='http://www.fsn.hu/'>fsn://HU</a>:</p>
<ul>
<li>fsn://HU images voor de <a
<li>fsn://HU images voor de <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch/">\
<q>testing</q> distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
<q>testing</q> distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
spiegelservers</a></li>
<li>fsn://HU images voor de <a
<li>fsn://HU images voor de <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch-dvd/">\
<q>testing</q> distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
<q>testing</q> distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
spiegelservers</a></li>
<li>fsn://HU images voor de <a
<li>fsn://HU images voor de <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/">\
<q>unstable</q> distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
<q>unstable</q> distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
spiegelservers</a></li>
<li>fsn://HU images voor de <a
<li>fsn://HU images voor de <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/">\
<q>unstable</q> distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
<q>unstable</q> distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks
gegenereerd</em>), <a
href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
spiegelservers</a></li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment