Commit 65ec6023 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] consultants/index - Sync with English

parent f640a673
#use wml::debian::template title="Konsulter" NOCOMMENTS="yes" GENTIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="6ec312d77fd4c46ce8e0adbcf9dc83c742645275"
#use wml::debian::translation-check translation="edbd4a65aeffde3b466134d488992d26b78b73eb"
<p>
Debian är fri programvara, och erbjuder hjälp genom
......@@ -35,6 +35,15 @@ Listan tillhandahålls som den är, utan några garantier eller något godkänna
från Debianprojektet. Motsvarande konsult är ensamt ansvarig för varje post.
</strong></p>
<p>Det finns ytterligare listor på konsulter för specifika användningsområden
av Debian:</p>
<ul>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Help/ProfessionalHelp">Debian Edu</a>:
för användningen av Debian i skolor, universitet och andra utbildningsmiljöer.
<li><a href="https://wiki.debian.org/LTS/Funding">Debian LTS</a>:
för långtidsstöd av Debian.
</ul>
<hrline>
<h2>Länder i vilka det finns en listad Debiankonsult:</h2>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment