Commit 66583367 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent ba510a2c
#use wml::debian::translation-check translation="5148a542f3160bade0b30f0e7adc48baea104586" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere lokale sidekanalsangreb og lammelsesangreb gennem store
Diffie-Hellman-parametre, blev opdaget i OpenSSL, et Secure Sockets
Layer-værktøjssæt.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1.0.2q-1~deb9u1. Fremover vil sikkerhedsopdateringer af openssl1.0 i
stretch blive baseret på opstrøms 1.0.2x-udgivelser.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openssl1.0-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende openssl1.0, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl1.0">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl1.0</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4355.data"
#use wml::debian::translation-check translation="f603e5f228363d4cb4204680086d7159057e458f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Jacob Baines opdagede en fejl i håndteringen af DSI Opensession-kommandoen i
Netatalk, en implementering af AppleTalk Protocol Suite, som gjorde det muligt
for en uautentiticeret bruger at udføre vilkårlige kode med rootrettigheder.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2.2.5-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine netatalk-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende netatalk, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/netatalk">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/netatalk</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4356.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment