Commit 6a131d9f authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Version bump

CVS version numbers

danish/News/2009/20090315.wml: 1.6 -> 1.7 
danish/international/Norwegian.wml: 1.19 -> 1.20 
danish/international/German/index.wml: 1.43 -> 1.44
parent b203b3af
<define-tag pagetitle>Skolelinux på skoler i Rheinland-Pfalz, Tyskland</define-tag>
<define-tag release_date>2009-03-15</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.14" original="german"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16" original="german"
<p>Debian-projektet er stolt over at kunne offentliggøre, at
<a href="http://www.skolelinux.de/">Skolelinux</a>, en distribution fra det
......
#use wml::debian::template title="Debian på tysk" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49" original="german"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" original="german"
<p>Selvom Debian-projektet blev påbegyndt i USA er det et internationalt
projekt. Foruden de mange officielle udviklere har vi mange tysktalende
......
#use wml::debian::template title="Debians norske hjørne"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33" original="norwegian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34" original="norwegian"
<p>På denne side kan du finde oplysninger for norske brugere af Debian. Hvis
du synes noget specielt hører til her, så skriv gerne til en af de norske
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment