Commit 6a87eff8 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/code_of_conduct.wml: 1.1 -> 1.2
parent 923a003b
#use wml::debian::template title="Debians etiske regler" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc, etiske regler">
......@@ -59,6 +59,9 @@ andre kommunikationsmåder.
være villig til at forklare andre, hvordan det fungerer, så de kan
basere sig på ens arbejde og gøre det endnu bedre.
</p>
</li>
<li><strong>Prøv at være kortfattet</strong>
<p>
Husk på, at hvad man skriver en gang, vil blive læst af hundredvis af
personer. At skrive en kort mail, betyder at folk kan forstå
......@@ -75,6 +78,7 @@ andre kommunikationsmåder.
Bliv ved emnet, især i debatter, som allerede er ganske store.
</p>
</li>
<li><strong>Vær åben</strong>
<p>
De fleste måder, som anvendes til kommunikation inden for Debian,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment