Commit 6ac26991 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 9100a7bb
#use wml::debian::translation-check translation="66b94f427de72117b4c9a5a585954dc90a426d56" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i webbrowseren Mozilla Firefox,
hvilke potentielt kunne medføre udførelse af vilkårlig kode eller
rettighedsforøgelse.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 60.5.0esr-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine firefox-esr-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende firefox-esr, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/firefox-esr">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/firefox-esr</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4376.data"
#use wml::debian::translation-check translation="9100a7bb07a19bd0e0ff30f6a7a76ce9a79f4f99" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Fariskhi Vidyan opdagede at pakken PEAR Archive_Tar til håndtering af
tar-filer i PHP, var ramt af en sårbarhed i forbindelse med indsprøjtning af
PHP-objekter, hvilket potentielt gjorde det muligt for en fjernangriber at
udføre vilkårlig kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine php-pear-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende php-pear, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/php-pear">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/php-pear</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4378.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment