Commit 6b55ada7 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 4eb54b0c
#use wml::debian::translation-check translation="4eb54b0c3467c7c7d85b14f5c07fa5a97d71ae2f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>To sårbarheder blev fundet i Drupal, et komplet framework til
indholdshåndtering, hvilke kunne medføre udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>For yderligere oplysninger, se opstrøms bulletiner på:
<a href="https://www.drupal.org/sa-core-2019-001">https://www.drupal.org/sa-core-2019-001</a> og
<a href="https://www.drupal.org/sa-core-2019-002">https://www.drupal.org/sa-core-2019-002</a></p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 7.52-2+deb9u6.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine drupal7-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende drupal7, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/drupal7">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/drupal7</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4370.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment