Commit 6d38cc5d authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4406 - initial translation

parent 17ad00a8
#use wml::debian::translation-check translation="17ad00a8e0aa7e57608e532137ace459e664757f" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Francis McBratney upptäckte att Windows Azure Linux Agent skapade
swapfiler med världsläsbara rättigheter, vilket resulterar i avslöjande
av information.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 2.2.18-3~deb9u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era waagent-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om waagent vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/waagent">https://security-tracker.debian.org/tracker/waagent</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4406.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment