Commit 6f84a881 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English original 1.93

CVS version numbers

swedish/Bugs/Developer.wml: 1.81 -> 1.82
parent 8b13350f
#use wml::debian::template title="Debians felrapporteringssystem – utvecklarinformation" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.92"
#use wml::debian::translation-check translation="1.93"
<h1>Information om felbehandlingssystemet för paketutvecklare
och felsorterare</h1>
<p>
Det första som händer är att en användare skickar in en felrapport per
e-post till <code>submit@bugs.debian.org</code>.
Felrapporten tilldelas ett nummer, vilket sänds tillbaka till användaren som
e-post till <code>submit@bugs.debian.org</code>, som måste innehålla en
<code>Package</code>-rad (se <a href="Reporting">instruktioner
för felrapportering</a> för mer information).
Felrapporten tilldelas ett nummer, som sänds tillbaka till användaren som
kvittens, och vidaresänds sedan till <code>debian-bugs-dist</code>.
Om avsändaren inkluderade en <code>Package</code>-rad som angav ett paket
med en känd ansvarig, så skickas även en kopia till denne.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment