Commit 712b336b authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4559 - initial translation

parent a76b2eba
#use wml::debian::translation-check translation="12b7e90602cd5c473864d880b87e4a67b94c67d1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Stephan Zeisberg upptäckte att saknad validering av indata i
FTP/SFTP/FTPS-servern ProFTPD kunde resultera i överbelastning eller en
oändlig loop.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats
i version 1.3.5b-4+deb9u2.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har detta problem rättats i
version 1.3.6-4+deb10u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era proftpd-dfsg-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om proftpd-dfsg vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/proftpd-dfsg">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/proftpd-dfsg</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4559.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment