Commit 72386f19 authored by Eugeniy Meshcheryakov's avatar Eugeniy Meshcheryakov

new translation by Borys Yanovych

CVS version numbers

ukrainian/Bugs/Access.wml: INITIAL -> 1.1
parent 78600488
#use wml::debian::template title="Debian BTS - способи доступу" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Borys Yanovych"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
<h1>Способи доступу до журналів системи відслідковування помилок</h1>
<h2>Доступ до активних повідомлень про помилки</h2>
<P>Кожне повідомлення, отримане або відіслане системою обробки помилок,
фіксується. Існує декілька можливостей доступу до цього повідомлення.</P>
<p>Основний метод доступу&nbsp;&mdash; це використання веб-сторінок. Перегляньте
форми на <a href="./">головній сторінці BTS</a> за адресою
<code>http://bugs.debian.org/</code>
<P>Працює <A href="server-request">поштовий сервер</A>, який може за запитом
відсилати повідомлення про помилки у вигляді звичайного тексту. Щоб
скористатись його послугами відішліть лист зі словом
<code>help</code> за адресою <code>request@bugs.debian.org</code>
(поле Тема(<code>Subject</code>) цього
листа проігнорується), або прочитайте інструкції <a href="server-request">в мережі
World Wide Web</a> чи в файлі <code>bug-log-mailserver.txt</code>.
<h2>Доступ до архівів повідомлень про помилки</h2>
<p>Всі закриті повідомлення архівуються за 28 днів після
надходження та збереження останнього повідомлення на цю тему.
Це означає, що втрачаються можливості отримати доступ до них
або змінити, використовуючи роботів <code>control</code> та
<code>service</code>. Однак, повідомлення залишаються доступними для перегляду.
<p>Ви можете знайти архіви повідомлень про помилки за допомогою
<a href="./">WWW-форм</a> на <code>http://bugs.debian.org/</code>,
просто вибравши опцію "заархівовані помилки".
<p>Зауважимо, що в архівах не збереглися старі закриті повідомлення,
в них ви можете знайти лише ті звіти, номера яких
перевищують #40000 (приблизно).
<h2>Доступ до сирих даних про помилки</h2>
<p>Якщо вам необхідні „сирі“ дані, що використовуються системою відслідковування
помилок, їх копію можна отримати з серверу bugs-mirror.debian.org, використовуючи
команду rsync.
Слід звернути увагу на модулі bts-spool-db (для активних помилок),
bts-spool-archive (для помилок, що були закриті досить давно та перенесені
до архіву) та
bts-spool-index (для файлу індексації помилок).
<p>На момент написання цього тексту, модуль активних помилок займав 2.5 Гб,
а модуль заархівованих помилок&nbsp;&mdash; 10 Гб. Якщо ви потребуєте лише частину даних,
наприклад для тестування, то існує можливість завантажити лише певну
частину модуля активних помилок.
<p>Увага, не слід особливо покладатись на файли *.status в даних про
помилки, оскільки вони не використовуються, створені лише для забезпечення
сумісності та через деякий час будуть видалені. Натомість використовуйте
файли *.summary.
<hr>
#use "otherpages.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment