Commit 72546d92 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] consultants/suhaibuddeen - Sync with English

parent 230513ec
#use wml::debian::consultant name="Dr. Mohamed Sulaiman Sultan Suhaibuddeen"
#use wml::debian::translation-check translation="9cd0b956d2b884eb21d916924391d8fa9d2b23d4"
#use wml::debian::consultant name="Mesiniaga Berhad"
#use wml::debian::translation-check translation="145a871f870a69c6d9661d153ca215f8db312999"
<ul>
<li>Certifierad inom både tekniska områden och områden relaterade till
ledningssystem.</li>
<li>Kapabel att översätta affärsriktning i ICT-handlingsplaner
till populära arkitekturer och metoder.</li>
<li>Skapar system baserade på öppenkällkodssystem som alternativ
till olika proprietära lösningar.</li>
</ul>
<p>
Mjukvarukonsult för öppenkällkod med en utmärkt meritlista i en bredd av
implementationer på infrastruktur och plattformar för både nya setups så
väl som migration från proprietära system.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment