Commit 742b399e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 0446e8c7
#use wml::debian::translation-check translation="17ad00a8e0aa7e57608e532137ace459e664757f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Francis McBratney opdagede at Windows Azure Linux Agent oprettede swapfiler
med verdensskrivbare rettigheder, medførende informationsafsløring.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2.2.18-3~deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine waagent-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende waagent, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/waagent">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/waagent</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4406.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1c42e0b226687c28b609075615fdb187f120744e" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Ross Geerlings opdagede at biblioteket XMLTooling ikke på korrekt vis
håndterede exceptions ved misdannede XML-deklarationer, hvilket kunne medføre
lammelsesangreb mod applikationen, der anvender XMLTooling.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.6.0-4+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine xmltooling-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende xmltooling, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/xmltooling">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/xmltooling</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4407.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment