Commit 7572402b authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

sync with English

parent 39f8e777
#use wml::debian::template title="Стоки на тема Дебиан" GEN_TIME="yes" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="64198c8649eacbf3785e855576efca79ae144494"
#use wml::debian::translation-check translation="8f79e04b6c730f512a9d1790d59815446a34e390"
<P> С нарастването на популярността на Дебиан започваме да получаваме и много
<P>С нарастването на популярността на Дебиан започваме да получаваме и много
запитвания за стоки, тематично свързани с Дебиан. Понеже сме нестопанска
организация, самите ние не продаваме нищо. За щастие много фирми виждат
пазарна ниша и се опитват да я запълнят. Информацията по-долу се предлага за
улеснение на лоялните ни потребители. Подреждането е по азбучен ред и не
изразява предпочитания към определен търговец.
<BR>
<p>
Някои от производителите заделят част от приходите от продажбите и ги даряват обратно
на Дебиан. Това е отбелязано на съответния блок с информация.
Надяваме се и други производители да решат да правят дарения за проекта.
</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"
<p>
Освен от големите производители, стоки на тема Дебиан се произвеждат от сътрудници на
проекта или местни групи във връзка с конкретни събития. Информация за
останали запаси може да откриете в <a
href="https://wiki.debian.org/Merchandise">уикито</a>.
</p>
<BR>
#include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"
<p>Ако продавате стоки, които са тематично свързани с Дебиан и желате да
бъдете вписани в списъка по-горе, пишете <strong>на английски</strong> до
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment