Commit 76d898fb authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/international/index.wml: 1.25 -> 1.26
parent dcf991ee
#use wml::debian::template title="Debian internationalt"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
<p>I internettets fri software-fællesskab kommunikerer vi mest på engelsk.
Meget af vores arbejde foregår på engelsk, men det er vores håb, at al Debians
......@@ -81,5 +81,5 @@ på dit sprog.</p>
<h2>Centrale oversættelsesstatistikker vedrørende Debian</h2>
<p>Vi vedligeholder en <a href="l10n/">oversættelsesstatistik</a>, der
<p>Vi vedligeholder <a href="l10n/">oversættelsesstatistikker</a>, der
indeholder oplysninger om oversatte meddelelser i Debian-pakker.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment