Commit 76dd31a3 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent b81f4675
#use wml::debian::translation-check translation="38a4027b3a627340890c62d9540431aedc0a25e5" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at det var muligt i SimpleSAMLphp, en implementering af SAML
2.0-protokollen, at omgå XML-signaturverifikation af SAML-meddelelser.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (stretch), er dette problem rettet
i version 1.14.11-1+deb9u2.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i
version 1.16.3-1+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine simplesamlphp-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende simplesamlphp, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/simplesamlphp">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/simplesamlphp</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4560.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment