Commit 779c1625 authored by Miroslaw Gabrus's avatar Miroslaw Gabrus

synced to english

parent e9492baf
#use wml::debian::template title="Jak się z nami skontaktować" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="a86e9e85aeb21d4b676f9cfd15114c8ab12ebdc4"
#use wml::debian::translation-check translation="71fd463bd0e4e6830ac5c3d7d42d24194ba0b3d7"
<p>Debian to duża organizacja, z którą można nawiązać kontakt na wiele
sposobów. Ta strona opisuje najczęściej wykorzystywane sposoby kontaktu.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment