Commit 77b63c22 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/jessie/d-i/index - Sync with English

parent 50ab7125
#use wml::debian::template title="Debian “jessie” Installationsinformation" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="f36546f515e33fb0e590b3db17a516bf3d605f5f"
#use wml::debian::translation-check translation="287a3a6b27c2a60dbfc2fcd851819d12cfbf934b"
<h1>Installera Debian <current_release_jessie></h1>
......@@ -169,6 +169,28 @@ efter andra kända problem.
</p>
## Translators: copy/paste from devel/debian-installer/errata
<h3 id="errata-r11">Errata for release 8.11</h3>
<dl class="gloss">
<dt>pkgsel installerar inte uppdateringar med ABI-förändringar (som standard)</dt>
<dd>Felet <a href="https://bugs.debian.org/908711">#908711</a>:
under installation med nätverkskällor aktiverade, inkluderar
inte installerade säkerhetsuppdateringar uppdateringar som beror på
ett nytt binärpaket, på grund av en kärn- eller biblioteks-ABI-ändring.
<br /> <b>Status:</b> Detta har rättats i installeraren som inkluderas
för nyare utgåvor (Debian 9 Stretch). För Debian 8-installationer bör
säkerhetsuppdateringar som beror på nya paket installeras för hand,
eftersom ingen ny Debianinstallerare tillhandahålls:
<br /> - Kör <code>apt-get upgrade --with-new-pkgs</code>
<br /> - Boota om för att slutföra uppgraderingen.
</dd>
</dl>
<h3 id="errata-r0">Kända fel i utgåva 8.0</h3>
<dl class="gloss">
......@@ -179,7 +201,7 @@ efter andra kända problem.
av GNOME-skrivbordet plats på CD#1. Använd extra paket-källor (t.ex. en
andra CD eller en nätverksspegel) för en framgångsrik installation,
<br />
<b>Status:</b>Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få
<b>Status:</b> Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få
fler paket att få plats på CD#1.
</dd>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment