Commit 77c4ddfc authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] users/index - Sync with English

parent 78e24781
#use wml::debian::template title="Vem använder Debian?" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28"
#use wml::debian::translation-check translation="1b4682542631708b0d30e13d3aab34cb40cddf89"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::users_list
......@@ -30,22 +30,41 @@ Om du vill stå med på denna lista,
<h2><a name="submissions" id="submissions">Bidrag</a></h2>
<p>
För att bli tillagd i listan, sänd följande information
per e-post till
För att läggas till i listan, sänd följande information
med e-post till
<a
href="mailto:debian-www@lists.debian.org?subject=Who's%20using%20Debian%3F">debian-www@lists.debian.org</a>
(var vänlig ändra inte i ämnesraden).
(var vänlig ändra inte i ämnesraden, <q>Who's using Debian</q>, annars kanske vi inte uppmärksammar ditt bidrag).
Bidragen bör skrivas på engelska.
Om du inte talar engelska, sänd ditt bidrag till lämplig
<a href="https://lists.debian.org/i18n.html">översättningslista</a>.
Observera att ditt brev kommer sändas till en publik sändlista.
</p>
<p>
Skicka endast information om organisationer som du representerar. Du kan vara
tvungen att fråga om tillåtelse i din organisation för du gör ett bidrag här.
Om du är en konsult som får åtminstone en del av sin inkomst från
<strong>betalad</strong> support för Debian, gå då istället till vår
<a href="$(HOME)/consultants/">konsult-sida</a>.
</p>
<p>
Var vänlig skicka inte information om privata individer. Vi värderar ditt stöd,
men vi har inte arbetskraften att underhålla information om alla våra
individuella användare.
</p>
<p>
<strong>Bidra endast information som du är bekväm med att det blir publik
kunskap.</strong>
</p>
<ol>
<li>
<p>
Namn på organisationen
(på formen <em>avdelning</em>, <em>organisation</em>, <em>stad</em> (valfritt), <em>land</em>).
(på formen <em>avdelning</em>, <em>organisation</em>, <em>stad</em> (valfritt), <em>län</em> (valfritt), <em>land</em>).
Ett exempel är:
<span lang="en">AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA</span>
</p>
......@@ -54,10 +73,10 @@ Observera att ditt brev kommer sändas till en publik sändlista.
inte är det.
</p>
</li>
<li>Typ av organisation (utbildning, icke-kommersiell, kommersiell, statlig)</li>
<li><em>(frivilligt)</em> Länk till ingångssida</li>
<li>Typ av organisation (Välj enast en av <q>utbildning</q>, <q>icke-kommersiell</q>, <q>kommersiell</q>, <q>statlig</q>)</li>
<li>Länk till hemsida <em>(frivilligt)</em></li>
<li>
Ett stycke eller två som beskriver hur din organisation använder Debian.
Ett kort stycke eller två som beskriver hur din organisation använder Debian.
Försök bifoga detaljer som antalet arbetsstationer/servrar, vilken
programvara de kör (ni behöver inte ange vilken version) och varför ni valde
Debian framför konkurrenterna.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment