Commit 77f0047a authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 38118005
#use wml::debian::translation-check translation="399626927b999b3938582bfb0243645dfed48f14" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder blev opdaget i cURL, et bibliotek til overførsel af
URL'er.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16890">CVE-2018-16890</a>
<p>Wenxiang Qian fra Tencent Blade Team opdagede at funktionen der
håndterer indkommende NTLM type 2-meddelelser, ikke validerede de
indkommende data på korrekt vis, og var ramt af en
heltalsoverløbssårbarhed, hvilken kunne føre til en læsning uden for
bufferens grænser.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-3822">CVE-2019-3822</a>
<p>Wenxiang Qian fra Tencent Blade Team opdagede at funktionen der
opretter en udgående NTLM type 3-header, var ramt af en
heltalsoverløbssårbarhed, hvilken kunne føre til en skrivning uden for
grænserne.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-3823">CVE-2019-3823</a>
<p>Brian Carpenter fra Geeknik Labs opdagede at koden der håndterer
håndterer SMTP's end-of-response, var ramt af en læsning uden for heap'ens
grænser.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 7.52.1-5+deb9u9.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine curl-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende curl, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/curl">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/curl</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4386.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment