Commit 79328d37 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Initial Swedish translation.

CVS version numbers

swedish/security/2005/dsa-728.wml: INITIAL -> 1.1
parent fb26a083
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>slpper inte privilegier</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>
Tv fel har upptckts i qpopper, en utkad server fr Post Office Protocol
(POP3).
Projektet Common Vulnerability and Exposures identifierar fljande problem:
</p>
<ul>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CAN-2005-1151">CAN-2005-1151</a>
<p>
Jens Steube upptckte att privilegier inte slpptes vid hantering av lokala
filer som gs eller tillhandahlls av en vanlig anvndare, vilket kunde leda
till att godtyckliga filer skrevs ver eller skapades som root.
</p>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CAN-2005-1152">CAN-2005-1152</a>
<p>
Uppstrmsutvecklarna upptckte att qpopper kunde luras till att skapa filer
lsbara av gruppen eller alla.
</p>
</ul>
<p>
Fr den stabila utgvan (Woody) har dessa problem rttats i version
4.0.4-2.woody.5.
</p>
<p>
Fr uttestningsutgvan (Sarge) har dessa problem rttats i version
4.0.5-4sarge1.
</p>
<p>
Fr den instabila utgvan (Sid) kommer dessa problem att rttas i version
4.0.5-4sarge1.
</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert qpopper-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2005/dsa-728.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment