Commit 7f14e6ab authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Automatic purge of file outdated for six months.

CVS version numbers

croatian/mirror/ftpmirror.wml: 1.24 -> 1.25(DEAD) 
italian/mirror/ftpmirror.wml: 1.14 -> 1.15(DEAD) 
spanish/News/weekly/2003/36/index.wml: 1.5 -> 1.6(DEAD)
parent 5f1a2451
#use wml::debian::template title="Podeavanje mirrora Debian arhive"
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/woody/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.36"
<toc-display/>
<p>Jednom podeen, mirror treba biti <a href="submit">registriran kod
Debiana</a> da bismo ga ukljuili u <a href="list">popis
mirrora</a>. Predavanje informacija moete uiniti preko
<a href="submit">jednostavnog web formulara</a>.
<p>Sve probleme i pitanja moete poslati na <email mirrors@debian.org>.</p>
<toc-add-entry name="wherefrom">Odakle mirrorati</toc-add-entry>
<p>Puno ljudi misli da je <code>ftp.debian.org</code> glavno mjesto za
Debian pakete i da e im biti najbolje ako mirroraju od tamo. To
<strong>nije istina</strong>. <code>ftp.debian.org</code> je tek jedan od
nekoliko posluitelja koji se osvjeavaju s internog Debian posluitelja.</p>
<p>Bilo koji od posluitelja na <a href="list-full">potpunom popisu
mirrora</a> koji imaju '<kbd>Type: Push-Primary</kbd>' oznaku bi trebao
biti dobar izbor za mirroranje.</p>
<p>Nema prave razlike izmeu razliitih <em>Push-Primary</em> mirror
posluitelja to se tie samog <i>mirroranja</i>. S druge strane, ako puno
ljudi koristi ftp.debian.org (a naalost, tako je), ovo nepotrebno troi
donirani <i>bandwidth</i>.</p>
<toc-add-entry name="how">Kako mirrorati</toc-add-entry>
<p>Preporuena metoda mirroranja jest
<a href="http://packages.debian.org/stable/net/rsync">rsync</a>.</p>
<p>Panja: iako <kbd>wget</kbd> dobro radi za mirroranje manjih
posluitelja, nije podesiv kao rsync pa ga ne preporuujemo za ovaj
posao.</p>
<h3>Anonimni rsync</h3>
<p>Moete koristiti <a href="anonftpsync">ovu skriptu</a> za mirroranje
arhive. Pratite upute u skripti kako biste podesili mirroranje.
<p>Evo nekoliko savjeta za one koji vie vole razliite naine:</p>
<ul>
<li>Pokreite rsync s makar ovim opcijama: <kbd>--recursive --times
--links --hard-links --delete</kbd>.
<li>Ako imate dodatnog prostora na disku, koristite i opciju
<kbd>--delete-after</kbd> kako bi izbjegli neke od privremenih
problema pri osvjeavanju mirrora.
<li>Ako nemate dovoljno prostora na disku za mirroranje svega, koristite
<kbd>--exclude</kbd> opciju kako bi iskljuili dijelove arhive iz
mirroranja. Ovo obino ukljuuje razne arhitekture koje moda ne
elite; naprimjer, ovo bi iskljuilo <em>sve</em> arhitekture:
<br>
<:
print "<code>--exclude binary-$_/ --exclude *_$_.deb</code><br>\n"
foreach (sort keys %arches);
:>
Provjerite i <a href="#partial">poglavlje o parcijalnom mirroranju</a>.
<li>Nakon to rsync zavri s mirroranjem, dodajte datoteku sa vremenskim
peatom u <code>project/trace/</code> poddirektorij Debian mirrora,
nazvanu prema imenu posluitelja. To znai da trebate pokretati
<kbd>date -u &gt; .../debian/project/trace/<var>va.posluitelj</var></kbd>
nakon to se zavri dnevni rsync; te
<kbd>date -u &gt; .../debian-non-US/project/trace/<var>va.posluitelj</var></kbd>
nakon to se zavri dnevni non-US rsync, ako mirrorate debian-non-US.
</ul>
<h3>Rsync s identifikacijom, sa &quot;push&quot; mirrora</h3>
<p>&quot;Push&quot; mirroranje je oblik mirroranja koristei rsync koje smo
razvili da sasvim smanjimo vrijeme koje je potrebno da promjene u arhivi
dou do mirrora. Posluiteljski mirror koristi tzv. ssh otponac da bi rekao
klijentskom mirroru da se treba obnoviti.
<p>&quot;Push&quot; mirroranje je potrebno kako bi se vie posluitelja
dralo u sinkronizaciji (kao to su posluitelji u DNS <i>round-robin
aliasima</i> kao <tt>ftp.us.debian.org</tt>), i obino ga koristimo za nae
mirrore prvog i drugog reda. Za "normalne" mirrore, ova metoda zahtijeva
puno napora kako bi se postavila a to se ne isplati u usporedbi s dobro
podeenim <i>cron jobom</i>.</p>
<p>Metoda je sasvim sigurna jer je ssh podeen da pokree samo jednu
naredbu. Takoer, mirroranje je jo uvijek &quot;pull&quot; tako da
<strong>nije</strong> mogue pokvariti sadraj arhive preko falsificiranog
push mirrora. Neki administratori mirrora su pokazali neslkonost koritenju
ove metode mirroranja zbog straha da e metoda otvoriti njihov stroj
invaziji. To jednostavno <strong>nije</strong> istina.
<p>Za detaljniji opis toga kako ovo radi, zato je sigurno i kako podesiti
push mirror, molimo pogledajte <a href="push_mirroring">potpuno objanjenje</a>.
<h3>Anonimni FTP</h3>
<p>Anonimni FTP je bio standardna metoda mirroranja dugo vremena, ali je
naputen u korist rsynca.</p>
<p>Ako zbog nekog neoborivog razloga ne moete koristiti rsync, program
"<a href="http://packages.debian.org/mirror">mirror</a>" bi mogao biti
koristan. Imajte na umu da on ovisi o ls-lR datotekama koje ga onemoguuju u
odravanju ispravnog traga mirroranja u <kbd>project/trace/</kbd>
poddirektoriju Debian mirrora.</p>
<toc-add-entry name="partial">Djelomino mirroranje</toc-add-entry>
<p>Uzimajui u obzir ve prilinu <a href="size">veliinu Debian arhive</a>,
neki ljudi vie vole mirrorati samo one dijelove koje oni trebaju. Ako neto
elite iskljuiti, iskljuite arhitekture.</p>
<p>S <a href="anonftpsync">anonftpsyncom</a>, ovo se moe postii
ureivanjem varijable EXCLUDE. Moete koristiti i posebno pisane skripte,
kao to su
<a href="http://packages.debian.org/unstable/net/debmirror">debmirror</a>
(Joeya Hessa i Joerga Wendlanda). Ako mislite da im neto treba dodati,
molimo obratite se autorima (informacije za kontaktiranje bi trebale biti
ukljuene u samim skriptama).</p>
<p>Strogo preporuamo protiv iskljuivanja <tt>project/</tt>, <tt>doc/</tt>
i drugih poddirektorija. Oni su obino minorni po veliini a korisni
korisnicima.</p>
<toc-add-entry name="when">Kada mirrorati</toc-add-entry>
<p>Glavna arhiva se obnavlja svaka 24 sata.
<p>Mirrori se obino poinju obnavljati oko 00:00 UTC, ali ovo nije fiksno
vrijeme. Preporuujemo mirroranje svaki dan, nekoliko sati poslije toga;
zapravo, trebate provjeriti da li posluitelj s kojeg mirrorate ostavlja
peat vremena u svom <kbd>project/trace/</kbd> poddirektoriju. Datoteka
e se zvati kao i taj posluitelj, i sadravat e vrijeme zavretka
njihovog zadnjeg osvjeavanja mirrora. Dodajte par sati na to vrijeme (za
svaku sigurnost) i onda mirrorajte.</p>
<p>Primijetite da ako va posluitelj biva potaknut <i>push</i> mehanizmom,
ne trebate brinuti o ovome.</p>
<p>Najlaki nain da automatski pokrenete mirror svakog dana jest koritenje
cron-a. Pogledajte <kbd>man crontab</kbd> za detalje.
<toc-add-entry name="settings">Preporuene dodatne postavke</toc-add-entry>
<p>Ako ete napraviti Debian mirror dostupnim kroz HTTP, molimo dodajte
sljedee postavke u vau Apache konfiguraciju (uz pretpostavku, naravno, da
ete koristiti Apache), unutar
<code>&lt;Directory <var>/staza/do/vaeg/debian/mirrora</var>&gt;</code>
bloka, gdje <var>/staza/do/vaeg/debian/mirrora</var> treba biti pravo ime
direktorija u kojem drite mirror:</p>
<pre>
Options +Indexes +SymlinksIfOwnerMatch
IndexOptions NameWidth=* +SuppressDescription
DirectoryIndex .
</pre>
<p>Ovo e omoguiti indekse direktorija i osigurava to da praenje
simbolikih linkova radi. Imena datoteka u indeksima direktorija nee
biti skraivana, i (veinom nepostojei) opisi nee biti prikazivani.</p>
#use wml::debian::template title="Configurare un mirror dell'archivio Debian"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.36" maintainer="Giuseppe Sacco"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/woody/release.data"
<toc-display/>
<p>Una volta che il mirror è configurato dovrebbe essere <a href="submit">\
registrato con Debian</a> in modo da essere incluso nella <a href="list">lista
dei mirror</a>. Le sottomissioni possono essere fatte usando il nostro
<A href="submit">semplice modulo web</a>.
<p>Ogni problema o domanda può essere inviata a
<email mirrors@debian.org>.</p>
<toc-add-entry name="wherefrom">Da dove copiare i dati</toc-add-entry>
<p>Molte persone credono che <code>ftp.debian.org</code> sia il posto migliore
dal quale scaricare tutti i pacchetti per creare un mirror.
Questo <strong>non è vero</strong>.
<code>ftp.debian.org</code> è semplicemente uno dei vari server internazionali
che vengono aggiornati da un altro server Debian.</p>
<p>Uno qualsiasi dei server nell'<a href="list-full">elenco completo dei
mirror</a> che è segnato come '<kbd>Type: Push-Primary</kbd>' è buono da
utilizzare come fonte.</p>
<p>Non c'è alcuna differenza reale tra i server <em>Push-Primary</em> per
quanto riguarda il mirroring. D'altro canto, se molte persone
utilizzano ftp.debian.org (e, sfortunatamente, lo fanno), questo spreca
inutilmente la banda donataci.</p>
<toc-add-entry name="how">Come copiare</toc-add-entry>
<p>Il metodo raccomandato di mirroring è usare
<a href="http://packages.debian.org/stable/net/rsync">rsync</a>.</p>
<p>Nota: mentre <kbd>wget</kbd> lavora bene per copiare piccoli siti,
non è flessibile come rsync, per cui non è raccomandato
per questo compito.</p>
<h3>Rsync anonimo</h3>
<p>Puoi usare <a href="anonftpsync">questo script</a> per copiare
l'archivio. Segui le direttive dello script per configurare il mirroring.
<p>Ecco alcuni consigli per coloro che preferiscono metodi diversi:
<ul>
<li>Eseguire rsync con almeno queste opzioni: <kbd>--recursive --times
--links --hard-links --delete</kbd>.
<li>Se si ha altro spazio disco, si utilizzi anche l'opzione
<kbd>--delete-after</kbd> per evitare alcuni dei problemi temporanei
durante l'aggiornamento.
<li>Se non si ha sufficiente spazio disco per fare il mirror completo, si usi
l'opzione <kbd>--exclude</kbd> per escludere porzioni dell'archivio dalla
copia. Normalmente questo include alcune architetture che non si vogliono;
per esempio questo escluderebbe l'architettura <em>all</em>:
<br>
<:
print "<code>--exclude binary-$_/ --exclude *_$_.deb</code><br>\n"
foreach (sort keys %arches);
:>
Si veda inoltre la <a href="#partial">sezione sul mirror parziale</a>.
<li>Dopo che rsync ha fatto la copia, si aggiunga un file che faccia da
marca temporale nella sottodirectory <code>project/trace/</code> del
mirro che si chiami come il proprio server. Vale a dire eseguire
<kbd>date -u &gt; .../debian/project/trace/<var>your.server</var></kbd>
dopo la copia quotidiana, e
<kbd>date -u &gt; .../debian-non-US/project/trace/<var>your.server</var></kbd>
dopo la copia di non-US, se si copia anche debian-non-US.
</ul>
<h3>Rsync con autenticazione, da un push mirror</h3>
<p>Il push mirroring è un tipo di
mirroring con rsync che abbiamo sviluppato per minimizzare il tempo
richiesto perché le modifiche all'archivio raggiungano i mirror.
Il server mirror usa una procedura ssh per dire al client mirror di
aggiornarsi.
<p>Il mirror di tipo push è necessario per mantenere vari server in sincrono
(come per i server in round robin sul DNS, come <tt>ftp.us.debian.org</tt>),
a normalmente li usiamo come mirror di primo e secondo livello.
Per mirror "normali" questo metodo è sconsigliato poiché lo sforzo necessario
per attivarlo e configurarlo è decisamente superiore di quello necessario per
avere un job cron ben fatto.</p>
<p>Questo metodo è abbastanza sicuro in quanto ssh è configurato
per lanciare un unico comando. Inoltre il mirroring è ancora di
tipo `pull', cosìcché <strong>non</strong> è possibile
corrompere il contenuto dell'archivio usando un falso
push mirror.
Alcuni amministratori di mirror hanno qualche riluttanza a usare
questo metodo di mirroring per paura di aprire le propria macchina
a intrusioni. Questo è semplicemente <strong>falso</strong>.
<p>Per una spiegazione più dettagliata di come il metodo lavora, perché
è sicuro, e come configurare un push mirror, leggi
<a href="push_mirroring">la spiegazione completa</a>.
<h3>FTP anonimo</h3>
<p>L'FTP anonimo è stato per molto tempo il metodo standard per copiare
verso i mirror, ma è stato ormai superato da rsync.</p>
<p>Se per una particolare ragione non è possibile utilizzare rsync, il
programma "<a href="http://packages.debian.org/mirror">mirror</a>" può
essere una valida alternativa. Si tenga presente che richiede i file ls-lR
per avere una traccia esatta del mirror nella sottodirectory
<kbd>project/trace/</kbd> di tutti i mirror Debian.</p>
<toc-add-entry name="partial">Mirroring parziale</toc-add-entry>
<p>Utilizzando <a href="anonftpsync">anonftpsync</a> si può modificare
la variabile EXCLUDE. Si possono anche utilizzare degli script appositi quali
<a href="http://packages.debian.org/unstable/net/debmirror">debmirror</a>
(di Joey Hess e Joerg Wendland).
Se pensi di aggiungere qualcosa ad essi, contatta gli autori (le
informazioni di contatto dovrebbero essere incluse negli script
stessi).</p>
<p>Scoraggiamo fortemente di escludere le directory <tt>project/</tt>,
<tt>doc/</tt> e altre sottodirectory. Normalmente esse sono di dimensioni
modeste e molto utili agli utenti.<p>
<toc-add-entry name="when">Quando copiare</toc-add-entry>
<p>L'archivio principale vien aggiornato ogni 24 ore.
<p>I mirror normalmente cominciano ad aggiornarsi attorno alle 00:00 UTC, ma
questo non è un orario fisso. Noi raccomandiamo di effettuare la copia ogni
giorno, alcune ore dopo. Infatti, si dovrebbe verificare se il sito dal quale
si copia abbia una marca temporale in <kbd>project/trace/</kbd>. Il file di
marca temporale avrà lo stesso nome del server e conterrà l'orario esatto
della fine dell'ultima copia. Si aggiungano un paio d'ore (per essere sicuri)
e si faccia partire la copia.</p>
<p>La maniera più semplice di avere la copia automatica ogni giorno
è usare cron. Vedi <kbd>man crontab</kbd> per dettagli.
<p>Nota che se il proprio sito effettua la copia tramite il meccanismo di tipo
push allora non ci si deve preoccupare di ciò.</p>
<toc-add-entry name="settings">Configurazioni aggiuntive raccomandate</toc-add-entry>
<p>Se vuoi rendere il mirror Debian disponibile via HTTP, aggiungi
le istruzioni seguenti alla tua configurazione di Apache (presumendo
ovviamente, che usi Apache) nel blocco
<code>&lt;Directory <var>/percorso/per/il/mirror/debian</var>&gt;</code>
dove <var>/percorso/per/il/mirror/debian</var> deve essere il nome della
directory nella quale si mantiene il mirror:</p>
<pre>
Options +Indexes +SymlinksIfOwnerMatch
IndexOptions NameWidth=* +SuppressDescription
DirectoryIndex .
</pre>
<p>Questo abilita gil indici delle directory e si assicura di permettere
la leggibilità dei link simbolici. I nomi dei file negli indici delle
directory non saranno troncati e le (quasi inesistenti) descrizioni non
saranno mostrate.</p>
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment