Commit 7f3d80f3 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Initial Swedish translation.

CVS version numbers

swedish/News/weekly/2000/40/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 1e7aca57
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2000-12-12" SUMMARY="2.2r2 släppt; paketpooler kommer för fullt; apt anpassad till rpm"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<p>
<b>Välkommen</b> till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.
</p>
<p>
<b>Debian 2.2r2</b> <a href="../../../../News/2000/20001205">släpptes</a>
förra veckan.
Naturligtvis består den huvudsakligen av säkerhetsrättesler och viktiga
felrättelser.
Problemen med r1 bör alla vara rättade i och med denna utgåva, och
cd-avbildningsfiler är fortfarande på väg till speglingarna.
</p>
<p>
<b>Huvud-Debianarkivet flyttades nyss in i paketpooler.</b>
Det är inte mycket att se än, men paketen flyttas in i en "pool"-katalog när
nya versioner sänds in.
Viss förvirring har rått vad gäller paketpoolerna, så det finns ett kort
<a href="http://people.debian.org/~joeyh/poolfaq">frågor-och-svar-dokument</a>
på ämnet.
I <a href="mail#1">kungörelsen</a>, varnar James Troup:
"<i>Trots den relativt katastroffria implementationen av non-US, förväntar
jag att många ytterligare problem kommer att dyka upp i huvudarkivet</i>".
</p>
<p>
<b>Apt har anpassats till rpm</a> av Connectiva, vilka modifierade det så
att det kan hantera rpm-paket.
En
<a href="http://freshmeat.net/news/2000/12/02/975819599.html">
artikel på freshmeat</a> går in på djupet med de problem de stötte på och
hur de hanterades.
Det är svårt att avgöra om ett rpm-baserat program, ens med apt, kan
uppgraderas lika enkelt som ett Debiansystem, men det kommer vi antagligen
snart att upptäcka.
Debian förlorar ett visst övertag när det kommer fler distributioner med
<span lang=en>Advance Package Tool</span>; men å andra sidan kommer vi att
erhålla några nya säkerhetsfunktionalitet, bland annat autentisering av
speglingar och paket, som lagts till i apt av Connectiva, samt ett
ytterligare apt-skal de skriver.
Ett mycket intressant citat från artikeln:
"<i>När RPM-patcharna till fullo har integrerats i APT finns möjligheten att
det blir det standardiserade pakethanterarskalet för Linux</i>"
</p>
<p>
<b>Utan allt för mycket pompa och ståt har Debian växt från runt 400 till
644 utvecklare under det gångna året.</b>
Många av dessa utvecklare är, naturligtvis, inaktiva, och många andra har
just genomgått ny-utvecklarprocessen och lär sig fortfarande, så det är inte
helt förvånande att det bland det vanliga muttrandet om komplexiteten i
ny-utvecklarprocessen, bland de som varit utvecklare sedan långt tillbaka
finns en uppfattning att titeln "Debianutvecklare" bör reserveras för
medlemmarna i en elitgrupp som är
"<i>engagerade, pålitliga, övertygade om Debians filosofi, och här att
stanna</i>".
Det senaste citatet kommer från förra veckans utgåva av Linux Weekly News,
vilket inkluderade en
<a href="http://www.lwn.net/2000/1207/dists.php3">utmärkt sammanfattning</a>
av den senaste tidens diskussioner på ämnet.
</p>
<p>
Ett varningens ord:
<b>Om du spårar unstable bör du se upp för uppgraderingen till perl 5.6.</b>
Några stora ändringar i perlpaketet (inklusive att inte längre hantera
update-alternatives via /usr/bin/perl, vilket kan göra det mer stabilt i det
långa loppet) har
<a href="http://bugs.debian.org/perl-5.6">knäckt flera uppgraderingar</a>.
Var beredd på problem som att /usr/bin/perl helt försvinner, eller att
debconf går sönder på mystiska sätt om du uppgraderar under veckan.
</p>
<p>
<b>Upprensning bland woodys funktionspaket</b> var ämnet för en
<a href="http://lists.debian.org/debian-policy-0012/msg00123.html">
lång diskussion</a>.
Medan potato endast hade några skärmar med funktionspaket har antalet dylika
exploderat i woody, och flera av dem är av tvivelaktig nytta för nya
användare som installerar Debian och som vill använda dem för ett visst
ändamål.
Funktionspaket skalar inte så bra som vi hade hoppats, och en hel del
förvirring om exakt vad funktionspaketen bör använda för förekommer bland
utvecklarna.
En lösningen inbegriper att lägga in en definition av vad som innebär ett
korrekt funktionspaket i policydokumentet.
Eller så kan vi helt kasta bort funktionspaketsystemet och hitta på några
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel-0012/msg00927.html">
alternativa metoder</a> som är mer flexibla och mindre benägna för missbruk.
</p>
#use wml::debian::weeklynews::footer
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment