Commit 800b1e96 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4432 - initial translation

parent 21d9162d
#use wml::debian::translation-check translation="21d9162dd33c918629dd3d402942607101fbf7fb" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Cedric Buissart upptäckte två sårbarheter i Ghostscript, den GPL-baserade
PostScript/PDF-tolken, vilket kunde resultera i förbigång av
filsystemsresitriktioner i det begränsade läget dSAFER.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 9.26a~dfsg-0+deb9u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ghostscript-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om ghostscript vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4432.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment