Commit 815b9831 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4291, 4292 - initial translation

parent e788b6e7
#use wml::debian::translation-check translation="e788b6e7eef134beb2441d7494a518b0c6ba254c" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Två misslyckade rengörningar av indata har upptäckts i binärerna
faxrunq och faxq i mgetty, en smart modem getty-ersättare. En angripare kunde
utnyttja dessa för att infoga kommandon via skalmetatecken i jobb-id och få dem
exekverade med samma rättigheter som faxrunq/faxq-användaren.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 1.1.36-3+deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era mgetty-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om mgetty vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/mgetty">https://security-tracker.debian.org/tracker/mgetty</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4291.data"
#use wml::debian::translation-check translation="a92089c3560c9f553b935d6d316a918e590eaf76" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Henning Westerholt upptäckte en brist rörande behandlingen av Via-huvudet
i kamailio, en väldigt snabb, dynamisk och konfigurerbar SIP-server.
En icke autentiserad angripare kan dra fördel av denna brist för att
starta ett överbelastningsangrepp via ett speciellt skapat SIP-meddelande
med ett ogiltigt Via-huvud.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 4.4.4-2+deb9u3.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era kamailio-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om kamailio vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/kamailio">https://security-tracker.debian.org/tracker/kamailio</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4292.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment