Commit 83861c3b authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 12b7e906
#use wml::debian::translation-check translation="12b7e90602cd5c473864d880b87e4a67b94c67d1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Stephan Zeisberg opdagede at manglende fornuftighedskontrol af inddata i
ProFTPD, en FTP-/SFTP-/FTPS-server, kunne medføre lammelsesangreb gennem en
uendelig løkke.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (stretch), er dette problem rettet
i version 1.3.5b-4+deb9u2.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i
version 1.3.6-4+deb10u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine proftpd-dfsg-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende proftpd-dfsg, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/proftpd-dfsg">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/proftpd-dfsg</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4559.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment