Commit 85a95cd0 authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

sync

CVS version numbers

croatian/distrib/books.wml: 1.9 -> 1.10
parent 95227c43
#use wml::debian::template title="Knjige o Debianu" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::language_names
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#include "$(ENGLISHDIR)/distrib/books.def"
......@@ -121,12 +121,30 @@ rje
ete nai neto to e vas interesirati u ovoj knjizi.
</bookentry>
<bookentry>
<title Installing Debian GNU/Linux>
<author Thomas Down>
<language English>
<publisher SAMS Publishing>
<URL "http://www.mcp.com/detail.cfm?item=0672317451">
<BR>
Instaliranje Debian GNU/Linuxa obuhvaa samo stvari koje su potrebne kako
bi dobili OS koji radi. Debian GNU/Linux nije distribucija koju je
najlake instalirati, ali je trivijalna za odravanje. Ovaj tekst ini
instalaciju to je mogue bezbolnijom.
Ovaj proizvod je za Linux entuzijaste ili iskusne Unix korisnike koji bi
eljeli kupiti distribuciju i dokumentaciju potrebnu za konfiguriranje
OS-a. Meu pokrivenim temama su hardverski zahtjevi, particioniranje,
problemi, biranje paketa, podeavanje GUI-a, i mrea.
</bookentry>
<HR>
<H2>Dodavanje novih knjiga o Debianu</H2>
Ako elite da se ovdje spomene vaa knjiga, poaljite poruku na
<P>Ako elite da se ovdje spomene vaa knjiga, poaljite poruku na
&lt;<a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>&gt;.
Potrebne su nam sljedee informacije:
<br>
Molimo ukljuite sljedee informacije:
<UL>
<LI>naslov knjige,
<LI>autor,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment