Commit 87365b8e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial tranalation

parent f5b98bc4
#use wml::debian::translation-check translation="71f789e1254254effcbb9dc6cbdeec7c27c82469" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder blev opdaget i biblioteket libtiff library og de
medfølgende værktøjer, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller udførelse af
vilkårlig kode, hvis misdannede billedfiler blev behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 4.0.8-2+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine tiff-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende tiff, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/tiff">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/tiff</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4349.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment