Commit 887130bb authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 443a588d
#use wml::debian::translation-check translation="dd6f27290be06e734e9dc5a5f82fcdceaa81d5df" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at Flatpak, et applikationsudrulningsframework til
skrivebordsapps, på utilstrækkelig vis begrænsede udførelse af
<q>apply_extra</q>-skripter, hvilket potentielt kunne medføre
rettighedsforøgelse.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 0.8.9-0+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine flatpak-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende flatpak, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/flatpak">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/flatpak</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4390.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment