Commit 8c13915b authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English original 1.9

CVS version numbers

swedish/releases/proposed-updates.wml: 1.5 -> 1.6
parent 0d359993
#use wml::debian::template title="<q>proposed-updates</q>-mekanismen"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
<p>Alla ändringar till den släppta, stabila (<q>stable</q>) (och gamla stabila, <q>oldstable</q>)
utgåvan genomgår en utökad uttestningsperiod innan de accepteras
......@@ -27,9 +27,10 @@ av ftp.us.debian.org är bara ett exempel.</p>
<p>Nya paket kan anlända i proposed-updates när Debianutvecklare
laddar upp dem till antingen <q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>),
eller <q>stable</q> (<q>oldstable</q>). Debians grupp för den stabila utgåvan
undersöker regelbundet paketen i p-u-new (o-p-u-new) och avgör huruvida
de ska accepteras eller nekas.</p>
eller <q>stable</q> (<q>oldstable</q>).
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#upload-stable">\
Uppladdningsprocessen</a> beskrivs i Utvecklarreferensen.
</p>
<p>Det bör noteras att paket från
<a href="$(HOME)/security/">security.debian.org</a> kopieras till
......@@ -41,24 +42,3 @@ inte övervakas av Debians säkerhetsgrupp.</p>
kan ses på <url "http://release.debian.org/proposed-updates/stable.html">
(<url "http://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html">).</p>
<p>Innan du laddar upp ett paket till <q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>)
skulle det uppskattas om du gick igenom följande kontrollista:</p>
<ul>
<li>fel som du vill rätta är rapporterade i BTS</li>
<li>rättelserna för felen har testats grundligt åtminstone i Sid</li>
<li>ändringar
<ul>
<li>rättar ett säkerhetsproblem eller</li>
<li>rättar ett fel av allvarlighetsgrad åtminstone <code>important</code> (viktigt) eller</li>
<li>rättar att ett paket inte går att installera eller bygga (FTBFS) eller</li>
<li>gör att arkitekturer åter är i synk</li>
</ul></li>
<li>e-post skickas till debian-release@lists.debian.org för att förklara varför dessa fel
bör rättas i den (gamla) stabila utgåvan med hjälp av en punktutgåva och för att tillhandahålla en diff
mot versionen i stable/proposed-updates (oldstable/oldstable-proposed-updates)</li>
<li>vänta på tillåtelse från utgivningsgruppen innan du laddar upp</li>
</ul>
<p>
Ifall du tvekar eller har frågor, tveka inte att kontakta utgivningsgruppen för den stabila utgåvan.
Ditt fall kan alltid vara ett undantag till de generella reglerna i kontrollistan ovan!
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment