Commit 8e7d5d2b authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 5b87f361
Pipeline #22967 passed with stages
in 89 minutes and 5 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="e22fb25904208e602789b1dcb4bb6e32f0bfcb02" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i OpenJDK, en implementering af Oracles
Java-platform, medførende lammelsesangreb, omgåelse af sandkasse, ufuldstændig
TLS-identitetsverifikation, informationsafsløring eller udførelse af vilkårlig
kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 8u181-b13-2~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openjdk-8-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende openjdk-8, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-8">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-8</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4326.data"
#use wml::debian::translation-check translation="3e125aee962b2b7f0d28c49a4132cf90a180d3a5" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i Thunderbird: Adskillige
hukommelsesfejl og anvendelser efter frigivelser, kunne føre til udførelse af
vilkårlig kode eller lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:60.2.1-2~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine thunderbird-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende thunderbird, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4327.data"
#use wml::debian::translation-check translation="5b87f3611fd30b9ad5f84702ee7aee8c424e3784" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Narendra Shinde opdagede at ukorrekt validering af kommandolinjeparametre i
Xorg X-server kunne medføre overskrivelse af vilkårlige filer, hvilket
efterfølgende kunne føre til rettighedsforøgelse.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2:1.19.2-1+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine xorg-server-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende xorg-server, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/xorg-server">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/xorg-server</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4328.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment