Commit 8ed7fc64 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Sync:

Added a new book (1.14)
Replaced the harsh opinion with something more appropriate (1.16)

(Previous checkins covered 1.13, half of 1.14, and 1.15, but forgot to
update translation-check, or to indicate this)

CVS version numbers

swedish/distrib/books.wml: 1.15 -> 1.16
parent 94a23274
#use wml::debian::template title="Debianböcker" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::language_names
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# Greetings translators!
# The title, author, language, url, available data fields should probably
......@@ -140,6 +140,26 @@ Finns i v
Linuxmaskiner eller bara vill installera det på din hemmadator.
</bookentry>
<bookentry>
<title Installing Debian GNU/Linux>
<author Thomas Down>
<language english>
<publisher SAMS Publishing>
<URL "http://www.mcp.com/detail.cfm?item=0672317451">
<BR>
Installing Debian GNU/Linux täcker endast vad som krävs för att få
operativsystemet upp och köra.
Debian GNU/LInux är inte den enklaste distributionen att installera,
men trivial att underhålla, och denna text gör installationen så
smärtfri som möjlig.
Denna produkt är avsedd för Linuxentusiaster eller rutinerade
Unixanvändaer som vill köpa distributionen och den dokumentation som krävs
för att konfigurera operativsystemet.
Bland de ämnen som avhandlas är maskinvarukrav, partitionering,
felsökning, välja paket, ställa in en grafisk miljö, och
nätverkshantering.
</bookentry>
<HR>
<H2>Lägga till nya Debianböcker</H2>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment