Commit 92b34ceb authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 827f38f9
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="167c966b63631bcd2668bf5d49ae21952f6d11c7"
#use wml::debian::translation-check translation="b0a7173484a7c517a30aa1fd7c4bf04ddf081b99"
### TRANSLATORS: Revision 1.27 is adding some words to the popcon submission item,
### and Revision 1.28 is reorganization of items (no change in the description of
......@@ -38,7 +38,7 @@ oplysninger i vores <a href="https://bugs.debian.org/">fejlsporingssystem</a>
hvad angår disse pakker. Du kan også blive involveret direkte i
pakkevedligeholdelse, ved at blive medlem af et gruppevedligeholdelseshold
eller blive involveret i software, som udvikles til Debian, ved at blive medlem
i et softwareprojekt på <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
i et softwareprojekt på <a href="https://salsa.debian.org/">Salsa</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med at tilpasse (<q>port</q>) Debian til en arkitektur, du
måtte have erfaring med, enten ved at påbegynde en ny tilpasning eller bidrage
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment